Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer i fritiden.

  • Forsikringen utbetales ved varig medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller dødsulykke.
  • Ansattes ektefelle/samboer og barn kan også forsikres.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter.

Ulykkesforsikringen tilbys bedrifter som allerede har kjøpt lovbestemt yrkesskadeforsikring hos oss. Den kan kjøpes for seg selv eller i en pakke. Når du klikker på knappen ovenfor finner du ulykkesforsikring i pakken som heter Attraktiv arbeidsgiver.


Hva dekker forsikringen?

Ulykkesforsikringen kan dekke varig medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død som følge av en ulykkesskade i fritiden. Bedriften kan velge å forsikre de ansatte mot en eller flere av disse hendelsene. Hvis bedriften velger en ekstra ulykkesforsikring for den ansattes barn, gjelder denne hele døgnet. Tilleggsforsikring for ektefelle eller samboer gjelder i fritiden.


Hva er ulykkesskade, varig medisinsk invaliditet og ervervsuførhet?

En ulykkesskade er en skade på kroppen som skjer plutselig og uforutsett på grunn av en ytre påvirkning.

Varig medisinsk invaliditet er en varig skade på kroppen, hvor den som er skadet har mistet noe av sin normale kroppsfunksjon.

Ervervsuførhet er varig, helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid. Ervervsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom.


Snarveier