OTP-loven

Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Fra 1. juli 2021 koster det bedriften 250 kroner per dag per ansatt å ikke overholde plikten til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ny forskrift gjør det dyrt å ikke ha lovpålagt tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning som skal sikre at arbeidsgivere som oppfyller kravene til å spare 2 % av lønn over 1 G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G er 106.399 kroner). Obligatorisk tjenestepensjon har vært lovpålagt siden 2006, men ifølge Statistisk sentralbyrå står 50.000 til 90.000 arbeidstakere likevel uten pensjonsordning.  

Fra 1. juli 2021 trer derfor en ny forskrift i kraft, som skal sikre at alle ansatte får pensjonssparingen de har krav på. Forskriften sier at bedriften får en bot på 250 kroner per dag per ansatt for ikke å ha tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. 


Enklere innrapportering og oversikt 

Nytt fra 2021 er at arbeidsgivers innrapporterte opplysninger om arbeidstakers inntekt og arbeidsforhold i a-meldingen deles med bedriftens pensjonsleverandør. Det betyr enklere innrapportering for arbeidsgivere da de kun må rapportere denne informasjonen èn gang. Samtidig blir det enklere for myndighetene å få oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.

Bedrifter med pensjonsordning hos oss, vil bli kontaktet i forbindelse med overgang til ajourhold via a-meldingen.

Fra 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning fra Finanstilsynet. For å få bedre oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har etablert obligatorisk tjenestepensjon, vil Skatteetaten legge til rette for automatiske kontroller.

Hvem gjelder OTP-loven for? 

  • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
  • Alle bedrifter med minst en ansatt som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
  • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årsverk.