Bærekraft i SpareBank 1 Forsikring

Samfunnsansvar og bærekraft for SpareBank 1 Forsikring handler om kundens sikkerhet og virksomhetens egen langsiktighet. Som forsikrings- og pensjonsleverandør trygger vi kundenes fremtidige økonomi, deres liv og eiendeler. Vår oppgave er å skape avkastning for kundene og levere forsikringstjenester på en måte som sikrer livskraftige lokalsamfunn – i dag og i fremtiden.

Vi har et bankende hjerte for trygge og livskraftige lokalsamfunn.


Vårt arbeid med bærekraft

Forventninger til hvordan vi driver vår virksomhet øker, og det stilles stadig høyere krav til rapportering og åpenhet rundt bærekraftig virksomhetsstyring. SpareBank 1 Forsikring startet derfor i 2016 et arbeidet med å utarbeide en tydelig strategi for bærekraft. Vi definerer bærekraft som «miljømessige, sosiale og økonomiske aktiviteter som skaper langsiktig verdi for SpareBank 1 Forsikring og samfunnet, og på den måten gjør SpareBank 1 Forsikring robust og konkurransedyktig over tid.»


Våre hovedområder

Vi har spurt våre interessenter hva som er viktig. Dette har gitt oss grunnlag for valg av seks hovedområder innenfor bærekraft vi skal rette spesiell oppmerksomhet mot:

  • Sikre bærekraftige investeringer
  • Agere aktivt på klimautfordringer
  • Tilby kundene riktige produkter
  • Opptre åpent og skikkelig
  • Forebygge skader på liv og eiendom
  • Legge til rette for digitalisering og delingsøkonomi

I løpet av 2017 skal vi kvalitetssikre og konkretisere de seks hovedområdene.


Strategi for ansvarlige investeringer

Ansvarlig og bærekraftig forvaltning er et vidt begrep som omfatter hele verdikjeden og alle aktivaklasser i vår investeringsvirksomhet. Ansvarlig forvaltning har fått økt oppmerksomhet, og et ønske om standardisering, måling og rapportering har vokst frem. Med ansvarlig forvaltning menes her risiko knyttet til miljø, sosiale forhold/menneskerettigheter og eierstyring (ESG-risiko = Environmental, Social and Governance). I tillegg benytter enkelte investorer etiske kriterier med ønske om å unngå selskaper med inntekter fra etisk tvilsomme bransjer.

Hvordan man utøver ansvarlighet vil være ulikt for en aktiv og en passiv forvalter. Sistnevnte søker å kopiere markedet så billig som mulig, og er derfor avhengig av eksklusjon for å unngå uønsket eksponering. Aktive forvaltere måler ikke sin eksponering på samme måte ettersom de bare investerer i en liten del av universet, og utøver sin ansvarlighet proaktivt og kontinuerlig gjennom eierskap og dialog med styret og selskapsledelse. ESG-risiko håndteres som en integrert del av investeringsanalysen, hvor både nedside- og oppsiderisiko er en del av risikobildet. 

Ansvarlig forvaltning i aksje- og renteporteføljene

En stor del av SpareBank 1 Forsikring sin forvaltning er basert på kjøp av verdipapirfond. Eksklusjon av selskaper vil for oss kunne bety eksklusjon av hele fondet/forvalteren. Bruk av fond i forvaltningen er hensiktsmessig av mange årsaker, først og fremst fordi fond gjør det mulig med tilstrekkelig geografisk spredning blant dyktige forvaltere, og samtidig sikre en uavhengig og kostnadseffektiv forvaltning på vegne av selskapet og våre kunder. Det er dessuten vår klare oppfatning at vi gjennom vårt fondseierskap kan få større slagkraft enn størrelsen på investeringene våre skulle tilsi, ettersom vi kan påvirke hele fondskapitalen. Som profesjonell og krevende kunde kan vi øke presset mot forvalterne og derigjennom sikre at ESG er en integrert del av risikostyringen og dialogen med selskapene.

Et aktivt og ansvarlig eierskap kan bidra til omstilling og bedre kapitalallokering. Alle våre fondsleverandører setter store krav til ansvarlighet i sin forvalting, og har investert store ekstra ressurser for å avdekke ESG risiko i sine fond. Press fra marked og kunder har akselerert denne utviklingen.

Oppsummert vil selskapet benytte et bredt spekter av virkemidler for å sikre ansvarlig investering av vår portefølje.

Ansvarlig forvaltning av eiendomsporteføljen

Vi søker å iverksette og legge til rette for prosesser i våre bygg som skal medføre store besparelser både for våre leietakere, våre eiere og ikke minst miljøet rundt våre bygg. Dette arbeidet skal være gjensidig fordelaktig for alle involverte og motivere til merinnsats.

Vi vil til enhver tid opptre innenfor de rammebetingelser som gjelder for oss og være en positiv bidragsyter i arbeidet med å ivareta vårt ytre miljø og omgivelser for øvrig. For å stille krav til oss selv og ikke minst vise vår dedikasjon, vil eiendomsavdelingen i SpareBank 1 Forsikring bli miljøsertifisert ISO 14001 i første kvartal 2017.

Våre prioriterte miljøaspekter skal være forenlige med gjeldende bransjestandarder og være i tråd med SpareBank 1 Forsikring sine rutiner for ansvarlig forvaltning.