Pensjon og personalforsikringer for Coop Nord

Coop Nord har innskuddspensjon og personalforsikringer i SpareBank 1 for sine ansatte. Her finner du som ansatt nyttig informasjon om produktene dine i SpareBank 1. 

Hva er innskuddspensjon? 

Innskuddspensjon er en spareordning hvor COOP Nord betaler inn et beløp til din alderspensjon hver måned. Størrelsen på pensjonen din vil avhenge av hvor mye som er innbetalt, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

COOP Nord betaler inn 4 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt fra 1–12 G til alderspensjonen din. G er folketrygdens grunnbeløp (1 G = 101.351 kroner). Dersom pensjonsgrunnlaget ditt overstiger 7,1 G. innbetales det i tillegg 18,1 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 7,1–12 G.

Hvis du blir minst 20 prosent sykemeldt i mer enn 12 måneder vil SpareBank 1 sikre at sparingen til alderspensjonen din fortsetter. 


Personalforsikringer

Personalgruppeliv

 • Engangsutbetaling ved død, uansett årsak.
 • Ansatte i 100 % stilling og som er over 20 år, har en dekning for dødsfall på 10 G med et barnetillegg på 1 G.
 • Ansatte i 50-99,99 % stilling og som er over 20 år, har en dekning for dødsfall på 5 G med et barnetillegg på 1 G.

Annen sykdom 

 • Sikrer ansatte erstatning hvis de blir minst 50 % varig ufør som følge av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
 • Ansatte i 100 % stilling og som er over 20 år, har en dekning på 7 G.
 • Ansatte i 50-99,99 % stilling og som er over 20 år, har en dekning på 3,5 G.

Kollektiv ulykke

 • Sikrer ansatte økonomisk erstatning ved ulykkesskade i fritiden. Kan omfatte erstatning ved varig medisinsk invaliditet, død eller uførhet.
 • Omfatter ansatte i 50–100 % stilling, og som er over 20 år.

Reise Næring

 • Døgnbasert. 
 • Dekker ansatte som er på yrkesreiser.

Yrkesskade

Alle ansatte er dekket av yrkesskadeforsikringen på sentralavtale hos en annen leverandør.


Markedets beste avkastning på innskuddspensjon

I følge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd blant markedets høyeste avkastning de siste 3, 5 og 7 år. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte en best mulig pensjon, du får rett og slett mer pensjon for pengene!

Vi anbefaler alderstilpasset profil

Fra du fyller 40 år og fram til pensjonsalder trappes andelen aksjer ned fra 100 prosent til 20 prosent. Slik sikres høy avkastning tidlig i sparingen, og større trygghet når pensjonsalderen nærmer seg.


Du kan også velge selv på nett

I tillegg til alderstilpasset nedtrapping kan du velge mellom porteføljer med ulik vekting mellom aksjer og rentefond. Med disse porteføljene trappes sparingen i aksjer automatisk ned fra 57 år for å sikre pensjonen.


Full oversikt med "Min pensjon"

I ansattportalen "Min pensjon" får du en samlet oversikt over pensjonen din. 

Her vil du se hva du ligger an til å få i:

 • alderspensjon fra Coops Nords Innskuddspensjonsordning
 • antatt pensjon fra Folketrygden
 • fripoliser/pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold

I "Min pensjon" kan du enkelt starte ekstra pensjonssparing hvis du ønsker å spe på pensjonssparingen med egne sparepenger. Som ansatt i Coop Nord får du lavere omkostninger enn ordinære kunder.

Du kan logge inn på "Min pensjon" fra mobil og nettbrett i tillegg til PC/Mac. Du logger deg inn med BankID. 


Hva lurer andre på?

 • Innskuddspensjon er den vanligste måten for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte i dag. Bedriften sparer månedlig det beløpet som er avtalt i pensjonsavtalen (innskudd) til de ansattes alderspensjon.

  Størrelsen på din fremtidige alderspensjon avhenger av hvor mye som spares, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

  Arbeidsgiveren din har fastsatt hvordan første innskudd skal investeres. Etter at første innskudd er investert, har du selv mulighet til å velge blant de øvrige investeringsvalgene arbeidsgiveren har åpnet for. Det kan du gjøre ved å logge inn til "Min Pensjon".

 • Alle ansatte over 20 år, med en arbeidstid som utgjør minst 20 %, er med i pensjonsordningen. Nyansatte meldes inn i pensjonsordningen fra ansettelsestidspunktet.

 • Hvor mye som spares avhenger av årslønnen din oppgitt i antall G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G = 92.576 kroner). Coop Nord sparer 5 % av din årslønn fra 1-7,1 G og 20 % av din årslønn mellom 7,1-12 G. Det skjer ingen sparing for eventuell årslønn over 12 G på bedriftens innskuddspensjon.

 • Det er fleksibel uttaksalder i innskuddspensjon, og uttak av alderspensjon kan tidligst begynne fra du er 62 år. Utbetalingsperioden kan tidligst opphøre ved 77 år, og dersom du starter uttak først ved 67 år eller senere, må utbetalingsperioden likevel være minst 10 år.

 • Du kan velge å starte gradert (delvis) uttak av årlig alderspensjon fra du er 62 år. Du kan i så fall velge å ta ut henholdsvis 20, 40, 50, 60 eller 80 % av fullt pensjonsuttak, men årlig utbetaling må minst utgjøre 20 % av G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G = 92.576 kroner). Dersom du starter gradert uttak, kan du senere kun endre til fullt uttak av årlig alderspensjon.

 • Du kan velge å ta ut alderspensjon tidligst fra du er 62 år, og samtidig fortsette å jobbe. Innskudd fra arbeidsgiver til din alderspensjon fortsetter selv om du har startet uttak av alderspensjon.

 • Når du slutter hos din nåværende arbeidsgiver, skal du meldes ut av pensjonsordningen. Da vil du motta et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjonssaldo, forutsatt at du har jobbet i bedriften i mer enn 12 måneder. 

  Du vil samtidig motta et tilbud om en fortsettelsesforsikring som gir mulighet for videre sparing til alderspensjon.

  Vi gjør oppmerksom på at hvis ansettelsesforholdet varte i mindre enn 12 måneder, vil det oppsparte beløpet føres tilbake til bedriften.

 • Første innskudd fra arbeidsgiveren din investeres alltid i Alderstilpasset portefølje. Dette investeringsvalget består av 100 % aksjefond fram til fylte 40 år, for deretter gradvis å bli erstattet av rentefond fram til fylte 67 år, hvor aksjefondsandelen er redusert til 20 %. Du kan når som helst bytte investeringsvalg ved å logge inn til "Min pensjon". Dette koster ingenting.

  Her kan du også følge sammensetningen og avkastningen på våre investeringsvalg.

 • Ved dødsfall vil sparesaldoen på dødsfallstidspunktet utbetales månedlig som etterlattepensjon til egne barn under 21 år med inntil 1 G per år. G er folketrygdens grunnbeløp (1 G = 92.576 kroner). Eventuelt overskytende utbetales som etterlattepensjon over 10 år til ektefelle/registrert partner eller samboer. Er det ingen barn under 21 år eller ektefelle/registrert partner eller samboer, vil sparesaldo bli utbetalt som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Hvis du blir syk i en kortere periode (under 12 måneder), skjer det ingenting med innskuddspensjonen din. Arbeidsgiveren vil på vanlig måte fortsette å spare til alderspensjonen din.

  Hvis du er minst 20 % arbeidsufør i 12 sammenhengende måneder, vil vi starte utbetaling av uførepensjon i forhold til din uføregrad. Så lenge du eventuelt mottar arbeidsavklaringspenger, kan utbetalingen i henhold til myndighetenes regler bli redusert eller bortfalle. Sparing til alderspensjonen din fortsetter også etter at du har vært syk i 12 måneder og så lenge arbeidsuførheten varer, maksimalt til du fyller 67 år.

  SpareBank 1 Forsikring har ansvaret for din sparing til alderspensjon etter 12 måneders sammenhengende sykemelding, og øker sparingen med 2 prosent årlig

 • Sykdom eller arbeidsuførhet kan du melde på nett eller ringe 21 02 76 76. 

 • Hvis du oppdager at det er lagt inn feil lønnsgrunnlag på innskuddspensjonsavtalen din, så tar du kontakt med personalansvarlig/HR-avdelingen hos arbeidsgiveren din.

 • Du vil motta kontoutskrift hvert år. Kontoutskriften viser utviklingen på pensjonsavtalen din i året som har gått.

 • Som eKunde slipper du å motta papirpost og alle dokumenter knyttet til pensjonsavtalen din vil være tilgjengelige i "Min pensjon". Logg inn for å bli eKunde.

 • Pensjonskonto er vårt anbefalte produkt for sparing til pensjon. Når du sparer i Pensjonskonto plasseres pengene dine i fond. Du får automatisk alderstilpasset spareprofil, noe som betyr at det er alderen din som avgjør hvordan pengene investeres. Når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling er aksjeandelen høy. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen aksjer gradvis ned for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling.

  Som ansatt i Coop Nord får du lavere forvaltningsgebyr når du sparer i Pensjonskonto.

  Les mer om pensjonskonto og sjekk hvor mye du bør spare ekstra til pensjon.


Kontakt oss

Har du spørsmål angående Coop Nords pensjons- og forsikringsordninger:
ring 02245 eller send en e-post til 02245@snn.no.

Personlig rådgiving pensjon, finansiering og forsikring:
ring 02244 eller send en e-post til 02244@snn.no.