• Minimum 2 % av lønnen mellom 1 og 12 G skal settes av til pensjonssparing. 
    • Ordningen inkluderer betalingsfritak dersom den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.

    I tillegg kan man velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.