Slik rapporterer vi på bærekraft

SpareBank 1 BV tar del i den globale dugnaden for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, og Parisavtalen. Derfor støtter vi en rekke globale initiativ og følger en rekke ulike rammeverk i vårt bærekraftsarbeid.

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. SpareBank 1 BV har vært medlem siden 2019.

Vi støtter Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI).

I 2019 ble «FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift» offisielt lansert og SpareBank 1 BV har signert dem. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som hjelper oss jobbe målrettet over tid for å gjøre det bedre på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Alle våre kontorer ble i 2020 sertifisert under de nye bank- og finanskriteriene til Miljøfyrtårn. Det sikrer at vi tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til kredittgiving, finansiering, sparing og plassering av kundenes innskudd, og forvaltning av konsernets egne midler. Banken vurderer årlig om vi har oppnådd Miljøfyrtårn-målene vi har satt for driften vår, om tiltakene har virket, og om vi opererer i henhold til bank- og finanskriteriene

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Klima- og bærekraftsrisiko

SpareBank 1 BV ønsker å forstå våre klimarisikoer og -muligheter bedre. Banken begynner derfor i 2020 å rapportere i tråd med anbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD).


Global Reporting Initiative (GRI)

SpareBank 1 BV rapporterer fra og med 2020 i henhold til GRI, den internasjonalt ledende standarden for bærekraftsrapportering anbefalt av Oslo Børs.

GRI-standarden består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.