Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV (SBVG).


Informasjon om fusjon

Her finner du informasjonsdokumentet om fusjon mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.
 

Eierandelskapital

SpareBank 1 BV hadde ved utgangen av 2015 en egenkapitalbeviskapital på 321 millioner kroner fordelt på 21.425.058 egenkapitalbevis hvert pålydende 15 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 15.814 kroner fordelt på 828 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer.

Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte. 

Som følge av den endrede lovgivning og en utbyttepolitikk som er mer tilpasset markedets krav og forventinger, vedtok styret følgende utbyttepolitikk i september 2015.

 • Banken har en målsetting om at inntil 60 % av
  egenkapitalbeviseiernes andel av det enkelte års resultat utbetales som
  kontantutbytte.
 • I tillegg vil banken ha en løpende vurdering av nivå på
  gaveutdeling til allmennyttige formål.
 • Følgende momenter vil vektlegges ved fastsettelse av nivå
  på samlet årlig utdeling fra banken (kontantutbytte til eiere av
  egenkapitalbevis og gavemidler til allmennyttige formål):
  • Bankens soliditet
  • Resultatutvikling
  • Prising av bankens egenkapitalbevis
  • Langsiktig ønske om en konstant eierbrøk»

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor samarbeidspartnere, långivere og investorer. 

Eierforhold

SpareBank 1 BV har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske institusjoner. 

Antall eiere er i løpet av 2014 redusert med 67 til 1.757. Bankens 20 største eiere kontrollerte 35,6 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31.desember 2014, og det ble omsatt 2,1 millioner egenkapitalbevis SBVG ved Oslo Børs i 2014. 

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Buskerud og Vestfold utgjør 67 %, øvrige norske investorer utgjør 31 % prosent og andelen av utenlandske eiere var 1,5 % per 31. desember 2014. 

Oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 BV finnes under avsnittet "Bankens egenkapitalbevis" i siste offentliggjorte kvartalsrapport.

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag).

Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset per 31. desember i inntektsåret.