Hovedtall 4. kvartal 2021

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 88,1 mrd kr
Innskudd fra kunder 46,2 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 100,2 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 9,7 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 9,0 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,3 prosent
Årsverk 533 stk
Herav morbank 378 stk
Antall kontor 17 stk