Hovedtall 3. kvartal 2021

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 87,4 mrd kr
Innskudd fra kunder 46,9 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 99,6 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 9,5 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 9,1 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,1 prosent
Årsverk 539,1 stk
Herav morbank 380,4 stk
Antall kontor 17 stk