Hovedtall 1. kvartal 2022

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 88,9 mrd kr
Innskudd fra kunder 47,1 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 101,6 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 9,4 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 9,1 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,2 prosent
Årsverk 530 stk
Herav morbank 371 stk
Antall kontor 17 stk

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Konsernsjef
+47 934 07 441
Geir Årstein Hansen
Viseadministrerende direktør
+ 47 913 22 137