Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger

Vi forvalter store verdier for våre kunder. Slik forebygger og avdeker vi mulighet for svindel og kriminalitet. 


Vi vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.

Vi vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Du har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene.