Markedskonto

Kontoen som følger renteutviklingen i markedet til en hver tid.

Minste innskudd kr. 100.000,-

Fem frie uttak i året i tillegg til fjorårets renter

RENTEBETINGELSER fra og med 07.04.2011:

Kr 100.000 til 499.999: 3 mnd. Nibor minus 0,50 %-poeng

Kr 500.000 til 999.999: 3 mnd. Nibor minus 0,10 %-poeng

Kr 1.000.000 til 2 999.999: 3 mnd. Nibor pluss 0,10 %-poeng

Kr 3.000.000 ----> : 3 mnd. Nibor pluss 0,20 %-poeng

Innskudd over 20 mill. avtales individuelt

ØVRIGE BETINGELSER:

Rentene gjelder fra 1. krone ved passering av terskel. Grunnlaget for beregning av renten for kommende måned settes til gjennomsnitt av 3. måneders NIBOR -rente, notert den 5. 10. 15. 20. og 25. i inneværende måned. Det er ingen oppsigelsestid på innskuddet og det gis anledning til 5 uttak pr. kalenderår i tillegg til fjorårets renter. Ved uttak ut over de 5 frie påløper omkostninger på 1 % av uttatt beløp. Renten kapitaliseres årlig. Det beregnes ikke renter dersom innskuddet kommer under kr 100.000. Det sendes årlig utskrift til kontoeier dersom annet ikke avtales.

Hva er NIBOR?

Nibor er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. 3 måneders Nibor er rentenivået for midler plassert over samme tidshorisont i det norske markedet. Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen. Det er blant annet signalrenten fra Norges Bank og likviditeten, det vil si hvor mye penger det er i markedet til en hver tid.