• Hva slags avtale har jeg?
  På kontoutskriften du har mottatt vil det stå hva slags avtale du har. Logg inn for å se dine avtaledokumenter. Velg "Dokumentarkiv".

  Når kan jeg starte utbetaling?
  Unit Link Livrente
  Total spare- og utbetalingstid må være minimum 12 år. Utbetalingsperioden må være minimum 6 av disse årene. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)
  Alderspensjon kan utbetales fra fylte 64 år eller tidligere avtalt alder, og senest frem til avtalt opphørsalder. Ved varig uførhet på minst 75 prosent kan pensjonen utbetales fra fylte 59 år. Hvis årlig pensjon på utbetalingstidspunktet er mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G), kan utbetalingsperioden kortes ned til det hele antall år som vil gi en årlig utbetaling på om lag 10 prosent av G.

  Fondskonto
  Spareverdien utbetales til forsikringstaker som et engangsbeløp på avtalt tidspunkt, eller i terminer i en avtalt utbetalingsperiode. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Pensjonskonto
  Spareverdien utbetales til forsikringstaker som et engangsbeløp på avtalt tidspunkt, eller i terminer i en avtalt utbetalingsperiode. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon
  Alderspensjon kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og senest frem til avtalt opphørsalder. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Garantikonto
  Spareverdien utbetales til forsikringstaker som et engangsbeløp på avtalt tidspunkt, eller i terminer i en avtalt utbetalingsperiode. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Kan jeg stoppe utbetaling fra en avtale som allerede er under utbetaling?
  Nei, det er ikke mulig å stoppe en avtale som allerede har startet utbetaling.

  Hva skjer med avtalen min hvis jeg utsetter utbetalingen?
  Avtalen vil da fortsatt stå plassert i fondene/porteføljen du har valgt. Logg inn for å gjøre endringer i fondssammensetningen.

  Kan jeg endre fondssammensetning når avtalen er under utbetaling?
  Hvis din avtale har individuelt investeringsvalg også i utbetalingstiden kan du enkelt logge inn for å gjøre endringer i fondssammensetningen.

  Kan jeg begynne å spare igjen på min avtale?
  Det er ikke mulig å spare videre i Unit Link Livrente, individuell pensjonsavtale (IPA) eller Garantikonto. For Fondskonto, Pensjonskonto og Individuell pensjonsspareavtale (IPS) er det mulig å gjenoppta sparingen. Hvis du vil starte en ny spareavtale kan du gjøre det i banken, eller på www.sparebank1.no.

  Hva skjer med pengene jeg har spart hvis jeg dør?
  Unit Link Livrente
  En livrente kan gi rett til tilbakebetaling ved dødsfall. Hvis forsikrede dør før summen av utbetalt livrente overstiger summen av innbetalte beløp, utbetales differansen (tilbakebetalingsbeløpet) som et engangsbeløp etter gjeldende regler. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)
  Hvis forsikrede dør før avtalt opphørsalder utbetales spareverdien som etterlatte- og/eller livsarvingspensjon til begunstigede. Hvis det ikke er oppnevnt noen begunstigede vil spareverdien tilfalle forsikringsfelleskapet. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Fondskonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft og før utbetalingstidens utløp, utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Pensjonskonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft og før fylte 62 år, utbetales spareverdien. Hvis dødsfallet skjer etter fylte 62 år utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon
  Hvis forsikrede dør etter at pensjonsspareavtalen er trådt i kraft, utbetales spareverdien som etterlattepensjon. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Garantikonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft og før utbetalingstidens utløp, utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Betaler jeg skatt på avtalen min?
  Hele eller deler av utbetalingen er skattepliktig, men vi trekker ikke skatt for deg. Når en avtale er under utbetaling sender vi informasjon om dine utbetalinger til ligningsmyndighetene, hvor vi oppgir hva som er skattepliktig beløp. Noen produkter inngår i grunnlaget for formueskatt. Vi sender informasjon om verdien til ligningsmyndighetene. Her følger en oversikt over skattereglene som gjelder for hvert enkelt produkt:

  Unit Link Livrente
  Oppnådd avkastning er skattefri inntil utbetaling finner sted. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Gjenkjøpsverdien inngår i grunnlaget for formueskatt. Gjenkjøpsverdien er summen av innbetalte beløp, fratrukket eventuelle utbetalinger.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)
  IPA er fritatt for formueskatt og det betales ikke skatt av avkastning så lenge pengene står i avtalen. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.

  Fondskonto
  Oppnådd avkastning er skattefri inntil utbetaling finner sted. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Sparesaldo inngår i grunnlaget for formueskatt.

  Pensjonskonto
  Oppnådd avkastning er skattefri inntil utbetaling finner sted. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Sparesaldo inngår i grunnlaget for formueskatt.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon
  Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. IPS og LOfavør Pensjon er unntatt formueskatt.

  Garantikonto
  Du betaler skatt av avkastningen året etter at den er opptjent. Sparesaldo inngår i grunnlaget for formueskatt.

  Kan jeg flytte avtaler fra annet selskap?
  Hvis du har avtaler i annet selskap som du ønsker å flytte, kan du ta kontakt med rådgiveren din. For at vi skal kunne ta imot avtalen, må vi kunne tilby samme produkt.

  Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift?
  Nei, kontoutskriften er lovpålagt informasjon som sendes ut hvert år. Hvis du ikke ønsker å få kontoutskriften sendt hjem i posten kan du logge inn og registrere deg som eKunde. Du finner kontoutskriften under fanen «Dokumentarkiv».