Bærekraft i SpareBank 1 Gudbrandsdal

For oss er ikke bærekraft noe nytt – det har vært en del av vår virksomhet i over 160 år. Derfor sier vi at det er «Bærekraft i alt vi gjør».
For oss er bærekraft noe som er i konstant utvikling og stiller krav til oss som virksomhet, både internt og overfor våre kunder og lokalsamfunn. Vårt mål er at vårt finanshus skal forsterke vår positive påvirkning og samtidig jobbe målrettet med å redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

FNs bærekraftmål

Bærekraftmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å lykkes må alle land, myndigheter, næringsliv og folk flest bidra. Vi i SpareBank 1 Gudbrandsdal har identifisert fire mål som vi mener er spesielt relevante for vår virksomhet. Det er bærekraftmål nummer 5, 8, 11 og 13.

Åpenhetsloven

Loven skal påse at bedrifter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan vi som bedrift håndterer negative konsekvenser av dette.

Offentliggjøringsforordningen

Forordningen pålegger alle som driver med salg av finansielle produkter i Norge, å pubisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.


Slik jobber vi

Vi er opptatt av å være et miljøeffektivt finanshus som stiller krav til egen organisasjon, leverandører og andre samarbeidspartnere. Samtidig skal vi gjennom produkt- og tjenesteutvikling motivere våre kunder til å ta gode, bærekraftige valg.

Vi har investert i el-biler som våre medarbeidere bruker i arbeidsreiser mellom våre kontorer. Vi har utstrakt bruk av digitale verktøy som reduserer både møteaktivitet og papirbruk. Vi kildesorterer og gjennomfører strømbesparende tiltak der det er naturlig. Medarbeidere motiveres til å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Årlig utarbeides et energi- og klimaregnskap som dokumenterer vårt forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Den er å finne i bankens årsrapport.

SpareBank 1 Gudbrandsdal respekterer grunnleggende menneskerettigheter, herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov. Disse omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Særlig retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid.

Dette er krav som gjelder hele vår virksomhet, våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere.

All vår virksomhet foregår i Norge og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert i norsk lov. Vi er spesielt opptatt av å ta hensyn til arbeidstaker-rettigheter og grunnleggende sosiale behov. Vi legger til rette for at balansen mellom arbeid, hjem og fritid skal være god for alle våre medarbeidere. Vi ønsker også å bistå de ansatte med å opprettholde en god helse gjennom å stimulere til fysisk aktivitet.

SpareBank 1 Gudbrandsdal og dens medarbeidere er avhengig av tillit og troverdighet i sitt daglige virke, og vi har policyer og retningslinjer knyttet til etikk, personvern, taushetsplikt og sikkerhet.

Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører, enten de leverer til SpareBank 1-alliansen generelt eller SpareBank 1 Gudbrandsdal spesielt.

Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn.

Vi er opptatt av mangfold i ulike posisjoner og har igangsatt lederutviklings-arbeid med tanke på å skolere og rekruttere framtidige ledere fra egen organisasjon. 

SpareBank 1 Gudbrandsdal har egen varslingskanal og rutiner for håndtering av kritikkverdige forhold, herunder alle former for trakassering, mobbing, diskriminering og kriminelle forhold.

SpareBank 1 Gudbrandsdal har gjennom mange år hatt en sterk posisjon i lokalsamfunnet når det gjelder samfunnsengasjement. Gjennom historien har banken bygget et omdømme som en betydningsfull samfunnsaktør hvor det å gi tilbake til og stille opp for lokalmiljøene er en ønsket strategi og i tråd med vårt historiske grunnlag.

Vår lokale sponsorstrategi og våre store avsetninger til allmennyttige formål er eksempler på et engasjement som gir lokale muligheter, bygger stolthet og bidrar til levedyktige og attraktive lokalsamfunn.

Vi er levende opptatt av det som skjer i Lillehammer og Gudbrandsdalen og ønsker å stimulere til vekst og utvikling. For oss er det avgjørende at våre kunder lykkes skal vi sammen kunne bygge en bærekraftig framtid.

Årlig legges det ned et betydelig arbeid av virksomhetens medarbeidere knyttet til antihvitvask for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til ulike former for økonomisk kriminalitet eller terrorhandlinger.

SpareBank 1 Gudbrandsdal har egne dedikerte ressurser som jobber med antihvitevask-problematikk og som også bidrar til å styrke egne medarbeideres kompetanse på dette området.

Arbeidet med antihvitvask er styrt gjennom policy, virksomhetsspesifikke retningslinjer og rutiner for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.