Likviditetslån

Den 27. mars vedtok Stortinget lov om statsgaranti for SMB-lån hvor staten stiller garanti for 90% av lånet som banken gir. Utgangspunktet for å kunne søke lån er at bedriften står ovenfor en akutt likviditetsmangel på grunn av Covid-19 utbruddet.

Det haster!

Bankene skal den 22. april gi melding til Finansdepartementet hvor stor del av tildelt ramme som ønskes benyttet. Det er derfor viktig at du prioriterer en søknad dersom du trenger likviditet til å ivareta selskapets drift og/eller må gjennomføre nødvendige investeringer for å opprettholde driften.

Vi kan hjelpe deg med dokumentasjonen

Din bankforbindelse skal nå ha åpnet for muligheten til å søke statsgarantert lån i forbindelse med Covid-19. I denne forbindelse må du dokumentere en del økonomiske forhold for at betingelsene skal være overholdt. Dersom det er aktuelt for deg å søke så anbefaler vi deg at du raskt tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med nødvendig dokumentasjon.

Hovedkriterier for å søke statsgarantert lån

Dette er hovedkriteriene for å søke statsgarantert lån. For utfyllende og detaljert informasjon viser vi til forskriften fra Finansdepartementet.

Her har Finanskomiteen lagt vekt på at banken har anledning til å bruke skjønn og at dette ikke praktiseres for strengt.

Definisjonen av økonomisk vanskeligheter er slik:

a) Mer enn 50% av aksjekapitalen eller tilsvarende kapital er tapt på grunn av akkumulerte tap.

b) For selskap hvor minst en deltaker har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden (ANS), hvor mer enn 50% av bokført kapital er tapt som følge av akkumulerte tap.

c) Selskapet er konkurs eller oppfyller kriteriene for å bli begjært konkurs av
selskapets kreditorer eller

d) selskapet har mottatt krisestøtte og dette er ikke tilbakebetalt eller selskapet har mottatt en omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Unntak: Selskap yngre enn 3 år anses ikke å være i økonomiske vanskeligheter selv om hendelsen som nevnt i bokstav a og b er inntruffet.

Formål kan være drift (nødvendige driftsutgifter) eller nødvendige investeringer for å sikre videre drift. Lånet kan ikke brukes til førtidige innfrielser (helt eller delvis) av eksisterende lån.

Låneramme (på konsolidert nivå):

  • 2 x bedriftens lønnskostnader i 2019 (inkludert sosiale avgifter og innleid personell) eller
  • 25% av bedriftens omsetning i 2019.
  • Maksimal løpetid på 3 år.

Ved beregning kan årsregnskap for 2018 benyttes

For å være kvalifisert må bedriften på konsolidert nivå (holding eller morselskap med alle døtre).

  1. Sysselsette færre enn 250 årsverk, og
  2. ha en årsomsetning som ikke overstiger ca 500 mill NOK eller ha en samlet balanse som ikke overstiger ca 430 mill NOK.