Bankgarantier

Ved inngåelse av avtale om bankgaranti forplikter vi som bank oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom en bedrift ikke selv klarer å betale til avtalt tid.

 

Garanti kan være en forutsetning for å få en kontrakt, og en styrke i forhandlinger.
Krav om garanti ved avtaleinngåelser sikrer en økonomisk kompensasjon dersom avtalen ikke holdes.
Bedrifter med stadig behov for nye garantier kan søke om en garantiramme, fremfor å søke om en ny garanti hver gang de trenger det.

Priser og vilkår

  • Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet.
  • I tillegg kommer et etableringsgebyr.
  • Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.

Hvordan fungerer en garanti?

Et garantidokument er en bekreftelse fra banken på at en økonomisk forpliktelse vil bli oppfylt. På denne måten fungerer garantien som sikkerhet for mottakeren. Fordi banken stiller som kreditor, må vi ta pant for å stille sikkerhet for din bedrift. 

Ved en betalingsgaranti forplikter banken seg til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom bedriften ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Bedriften avregner da med banken i etterkant.

Dame ved siden av blokk. illustrasjon

Når trenger man garanti?

Når bør du stille krav om garanti?

  • Still krav om garanti når du har mye utestående hos annen part.
  • Er du leverandør, bør du til gengjeld stille krav om betalingsgaranti, slik at du er sikker på å få betalingen for din leveranse.
  • Garanti kan være spesielt viktig ved handel med utlandet. Selv mindre svingninger i valutakursen kan ha innvirkning på kjøpers betalingsevne.

Når bør du tegne garanti?

  • Garanti kan være en forutsetning for å få en kontrakt eller få varer levert.
  • Evnen til å stille garanti kan være en styrke i forhandlinger.
  • Garanti kan brukes til å skaffe økt handlefrihet gjennom bedre likviditet.

Hvilke garantier tilbyr vi?

Det finnes mange ulike typer garantier. Her er noen av de mest vanlige. Finner du ikke garantien du trenger i listen anbefaler vi at du kontakter oss.

Løyvegaranti 

er lovpålagt om du har transport som næring. Det finnes ulike transportgarantier tilpasset dine forhold, enten du er taxisjåfør eller driver med godstransport.

Husleiegaranti

er en garanti som brukes der huseier forlanger garanti for at husleien blir betalt - normalt for et nærmere angitt beløp.

Lånegaranti

innebærer at banken garanterer for hele eller deler av et lån som bedriften har i en annen låneinstitusjon.

Betalingsgaranti

garanterer ovenfor kundens leverandør at han vil gjøre opp for seg. En betalingsgaranti har mange former, men generelt omfatter den kjøp av varer eller tjenester der selgeren forutsetter bankgaranti. 

Kontraktsgaranti

eller entreprenørgaranti benyttes når det inngås kontrakt om utføring av oppdrag og oppdragsgiver forlanger at det stilles bankgaranti for hele eller deler av beløpet. Denne garantiformen er ofte benyttet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Andre garantier?

Finner du ikke den garantien du er på jakt etter? Eller trenger du en løsning skreddersydd til dine behov? 

Ta kontakt med oss, så finner vi frem til beste løsningen for din bedrift.


Behov for stadig nye garantier?

Da kan en garantiramme være den beste løsning. Når en bedrift har hyppige behov for garantier vil en garantiramme forenkle hverdagen. Det er ikke nødvendig å søke hver gang, forutsatt at summen av de enkelte garantier er innenfor garantirammen.