Arbeid med bærekraft i SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Det er viktig for oss å ta del i samfunnsutviklingen, og bidra til bærekraftig utvikling både lokalt og globalt.

Vårt arbeid med bærekraft

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhet. Høy etisk standard og troverdig forretning i samarbeid med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet vi er en del av skal kjennetegne alt vi foretar oss. Dette reguleres gjennom rammeverk i norske lover og forskrifter, samt egne retningslinjer, strategier og policyer.

Dokumentet skal revideres i løpet av 2021 da flere seksjoner ikke er oppdatert. For mer oppdatert informasjon kontakte oss gjerne.

18-månedersrapportering for Principles for Responsible Banking

Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. 18 måneder etter har vi gjort opp status for å se hvordan vi ligger an.

Påvirkningsanalyse bærekraft- ansvarlig bankdrift

Bankene som har signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet må gjennomføre en påvirkningsanalyse for å få oversikt over egen positiv og negativ påvirkning på samfunns- og bærekraftstemaer. Analyseverktøyet som brukes er utviklet av FN. Vår påvirkningsanalyse gjelder hele konsernet, inkludert EiendomsMegler 1 Fjellmegleren og SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall.


 • Vi arbeider kontinuerlig for å bli en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon, gjennom å stille krav til konsernet, leverandører og våre samarbeidspartnere. Samtidig vil vi gjennom produktutvikling stimulere våre kunder til en mer bærekraftig tankegang.

  Transport

  Vi benytter videokonferanseutstyr for å redusere behovet for reisevirksomhet ved møter. Ved nødvendige jobbreiser har vi to elbiler tilgjengelig for ansatte i konsernet. I tillegg har vi el sykler ved hvert kontor for kortere ærender. For å redusere utslippene ved kjøring til og fra arbeidsplassen tilbyr konsernet lån til elbil med subsidiert rente til ansatte. Det er også ladepunkter for elbil tilgjengelig for kunder og ansatte ved de fleste av våre kontorer.  

  Avfallshåndtering

  Virksomheten i konsernet medfører begrenset produksjon av avfall. I 2018 vil vi fortsette jobben med å innføre kildesortering av avfall tilpasset mottakssystemet for avfall på hvert kontorsted, slik at alle våre kontorer skal kildesortere sitt avfall. Vi jobber også målrettet for å redusere bruk av papir.

  Miljørettede produkter

  For å stimulere våre kunder til å velge mindre miljøskadelige løsninger ved bygging og renovering av boliger og fritidsboliger har vi til nå tatt frem produkter som skal bidra til at kundene våre skal ta mer miljøbevisste valg. Se produktene her.       

  Energi- og klimaregnskap

  Vi skal møte miljøutfordringen med effektiv ressursbruk og miljøriktige løsninger i hverdagen. Vi utarbeider derfor et årlig energi- og klimaregnskap som dokumenterer konsernets forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Regnskapet følger de internasjonale standardene i "The Greenhouse Gas Protocol" og ISO 14064-1.

 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Herunder nevnes spesielt retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, våre leverandører og når vi gir kreditt.  

 • All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi tar hensyn til arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.

  Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn. 

 • Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og er et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. Vi har nedsatt et etisk råd som fortløpende ajourfører konsernets etiske retningslinjer.

  Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss.

 • Våre prinsipper omfatter forvaltningen hos våre fondsleverandører, våre egne investeringer og eierposisjoner samt våre utlån og kreditter. Les mer her

 • Vår innkjøpspolicy stiller krav til følgende kjerneområder:

  1. Menneskerettigheter
  2. Arbeidsforhold
  3. Miljø
  4. Hederlig virksomhet.

  Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Våre største innkjøp skjer gjennom SpareBank 1 Alliansen og her er det retningslinjer for bærekraft, og kontinuerlig oppfølging av våre leverandører. Les vedlegget her (pdf). Vi har i tillegg en innkjøpsrutine som gjelder for alle våre lokale innkjøp i tillegg til retningslinjene for bærekraft.

 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres markedsområde innenfor kredittgivning er begrenset til Norge, og vi finansierer ikke prosjekter eller virksomheter i utlandet. I kredittvurdering av våre kunder gjøres det alltid en risikovurdering. Vi finansierer ikke virksomheter som strider mot våre etiske retningslinjer, det vil si virksomheter som kan oppfattes å være i strid med den alminnelige rettsoppfatning eller oppfattes som støtende på annen måte. Miljørelatert risiko skal vurderes på lik linje med andre risikoforhold. Sentralt i denne vurderingen, er kundens holdning til å kunne etterleve miljøkrav som er eller kan bli pålagt.

  Det gis ikke kreditt til selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, pornografi, antipersonellminer eller klasevåpen, eller selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Videre gis det ikke kreditt til selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid, alvorlig miljøskade eller korrupsjon, da dette vil være i konflikt med våre etiske retningslinjer.

  SpareBank 1 Hallingdal Valdres finansierer ikke kullbasert kraftproduksjon og kullutvinning, ei heller kraftproduksjon basert på fossilt brensel og olje- og gassutvinning.

 • Økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av utbytte, undergraver den legale økonomien i ethvert samfunn. Våre ansatte skal ha nødvendig kunnskap for å kjenne igjen kundeforhold og transaksjoner som kan ha som formål å utnytte finansielle systemer til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi etterlever lovkrav og treffer tiltak som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Dette innebærer å gjøre gode risikovurderinger, samt ha god kunnskap om kunder og formålet med kundeforholdet.

  SpareBank 1 Hallingdal Valdres verken driver med, yter tjenester til eller gir råd som har til hensikt å oppnå unndragelse av skatt.