Kundenes valg til forstanderskapet

Følgende valgmøter blir avholdt:

  • I banken i Hemsedal: Torsdag 25.02.16 kl 09.00
  • I banken i Gol: Torsdag 25.02.16 kl 10.30
  • I banken i Ål: Torsdag 25.02.16 kl 12.00
  • I banken på Heggenes: Torsdag 25.02.16 kl 15.00

Forstanderskapet skal ha 25 medlemmer med 12 varamedlemmer. 9 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges av og blant sparebankens kunder. 6 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. 10 medlemmer og 5 varamedlemmer skal velges av eierene av egenkapitalbevis. 

På valg i år er 1 medlem fra valgkrets Hemsedal samt varamedlemmer fra hver valgkrets. I tillegg til de nåværende medlemmene i hver valgkrets (med unntak av et "fritt" medlem), skal det ihht nye vedtekter velges 1 medlem i tillegg fra hver valgkrets. 

Dette skal velges på valgmøtene 25. februar:

  • Fra Ål: 1 medlem og 1 varamedlem
  • Fra Gol: 1 medlem og 1 varamedlem
  • Fra Hemsedal: 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Fra Øystre Slidre: 1 medlem og 1 varamedlem

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet skal velges for 4 år. 

Det er kun sparebankens myndige kunder som er stemmeberettigede ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger loven eller vedtektene. 

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

En kunde er en myndig person som enten har innskudd eller utlån eller begge deler i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Kundeforholdet må minimum ha eksistert i 6 måneder og med samlet beløp på minimum 10.000 kroner. 

Kunder har stemmerett og skal avgi stemme på møtet i banken i den kommunen de bor eller har sitt virke.

Kunder med stemmerett kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være overlevert til lokalbanken v/ Sigrid Anna Grøthe innen 18. februar 2016. Forslaget må framsettes skriftlig og skal inneholde kandidatens navn, fødselsår og fullstendig adresse. Det skal framgå av forslaget hvem som er forslagsstiller.

Valgkomiteen utarbeider en valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Framlegget fra valgkomiteen til nye medlemmer og varamedlemmer blir framlagt i banklokalene og på bankens hjemmeside (sb1.no) fra 19. februar 2016, samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer.

Kunder som vil delta i valget melder fra i banken senest 23. februar 2016.

Ove Skaret, Leder i forstanderskapet