Sparebankstiftelsen

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er den største eieren av Sparebanken Hedmarks egenkapitalbevis. 


Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse eier 75,08 prosent av egenkapitalbevisene i Sparebanken Hedmark. Stiftelsen er dermed den største eieren av banken. Som en kompetent eier skal stiftelsen bidra til at Sparebanken Hedmark skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere. Stiftelsen har også et viktig formål som en egenkapitalkilde for banken dersom det oppstår et kapitalbehov for Sparebanken Hedmark i fremtiden.

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er en selveiende stiftelse. Stiftelsen skal forvaltes av representanter bosatt i regionen. Alle tillitsvalgte i stiftelsen skal være bosatt i Hedmark og være innskytere i banken. Generalforsamlingen i stiftelsen skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gavevirksomheten bidra til å utvikle regionen til et beste for både for innbyggere og næringsliv. Eierskapet i Sparebanken Hedmark er fundamentet for stiftelsens virksomhet og bidrag til Hedmark.

Ved den planlagte børsnoteringen av banken skal stiftelsen selge en del av sin beholdning av egenkapitalbevis. Dette er både et krav fra Oslo Børs for at Sparebanken Hedmark skal kunne børsnoteres og en nødvendighet for å sikre at bankens egenkapitalbevis blir likvide. Størrelsen på stiftelsens nedsalg er begrenset av vedtektenes bestemmelse om at stiftelsen skal eie minst 50 prosent av bankens egenkapitalbevis.