Kapitaldekning

Sparebanken Hedmarks overordnede strategiske mål settes ut fra at de skal underbygge en moderat til lav risikoprofil hvor banken skal være blant Norges mest solide og lønnsomme banker.


Om kapitaldekningsregelverket

EUs direktiv for kapitaldekning bygger på en standard for kapitaldekningsberegninger hvor formålet er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom:

  • mer risikosensitivt kapitalkrav
  • bedre risikostyring og kontroll
  • tettere tilsyn
  • mer informasjon til markedet.

Regelverket skal sørge for at det blir større samsvar mellom hvordan myndighetene setter krav til kapitaldekning i finansinstitusjonene og den metodikken institusjonene selv benytter for å beregne sitt kapitalbehov.

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging
Pilar 3: Offentliggjøring av informasjon


Kapitaldekning i Sparebanken Hedmark

Sparebanken Hedmark planlegger for en ren kjernekapitaldekning over målet for nasjonalt systemviktige banker.

Sparebanken Hedmark har følgende kapitalmål:

2016: Ren kjernekapital på 16 prosent og totalkapital på 17 prosent

2017: Ren kjernekapital på 16 prosent og totalkapital på 17 prosent

2018: Ren kjernekapital på 16 prosent og totalkapital på 17 prosent

Styret har minimum årlig en gjennomgang av kapitalmålene i forbindelse med behandling av forretningsstrategien, overordnet risikostrategi og/eller kapitalplan.

Sparebanken Hedmark benytter per 31.12.2015 IRB avansert metode ved beregning av minimumskravet til ansvarlig kapital for kredittrisiko. For markedsrisiko og operasjonell risiko benytter Sparebanken Hedmark henholdsvis standardmetoden og sjablongmetoden for beregning av minimumskravet til ansvarlig kapital.

Se våre Pilar 3-rapporter og annen informasjon vedrørende kapitaldekning.