Valgmøte for valg av generalforsamling i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse

Valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse, avholdes 27. april kl. 10.00 i lokalene til Sparebanken Hedmark i Strandgata 15, Hamar.


Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av:

  • seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken
  • fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen
  • fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I forbindelse med opprettelsen av stiftelsen den 26. november 2015 ble det
oppnevnt en generalforsamling fram til ordinære valg er foretatt. I henhold til
vedtektene skal første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i
forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at den er
opprettet.

Her er oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, hvor det også framgår hvem som ved loddtrekning er på valg.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Det skal i år velges 3 medlemmer (1 fra hver region) og 7 varamedlemmer (2 fra Glåmdalen, 2 fra Østerdalen og 3 fra Hedmarken) til generalforsamlingen .


Valgkomiteens forslag til kandidater

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater i prioritert rekkefølge (ved stemmelikhet velges den som står først):

Medlemmer: 
Jan Gjerdrum, Glåmdalen
Eli Arnkværn Bryhni, Hedmarken
Roar Stormoen, Østerdalen 
Synne Stolpe, Glåmdalen
Marianne Olssøn, Hedmarken
Knut Jarle Eggen, Østerdalen 

Varamedlemmer: 
Erlend Inselseth Røhnebæk, Glåmdalen
Knut Aandstad, Glåmdalen
Ingelin Opsahl, Hedmarken
Jon Gunnar Karterud, Hedmarken
Svein Åge Kjendlie, Hedmarken
Ivar Haraldseid, Østerdalen
Marianne Steenland, Østerdalen
Erik Platek, Glåmdalen
Tor Olav Lierhagen, Hedmarken
Anne Dorte Carlson, Østerdalen


Hvem kan stemme?

Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare er innskytere i Sparebanken Hedmark som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 500. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.


Påmelding til valgmøte eller fullmakt

Påmelding til valgmøtet må skje innen 22. april kl. 12.00 til:
Brit Sevatdal, e-post: brit.sevatdal@sparebanken-hedmark.no, telefon: 454 56 142.

Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder Nils Arne Nordheim, eller andre til å stemme, ved å benytte dette fullmaktskjemaet. Fullmakten kan sendes til ovennevnte e-postadresse eller leveres til fullmektigen og medbringes til valgmøtet. Fullmakter som gis til styrets leder bes oversendt innen 22. april kl. 12.00.