Ansvarsforsikring bedrift

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre. 

Ansvarsforsikringen dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
Dekker erstatningsansvaret om personer og ting blir skadet på grunn av feil/mangler på et produkt/vare.
Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Ansvarsforsikring består av to hovedeler, bedriftsansvar og produktansvar. Gjelder innenfor Norden, men kan utvides ved avtale. 

Alminnelig ansvarsforsikring Ansvar
Bedriftsansvar
Produktansvar
Ansvar ved rehabilitering og ombygging av bygninger
Ansvar for små kjøretøy som ikke omfattes av bilansvarsloven
Forurensning
Låsbytte ved nøkkeltap
Ansvarsforsikring tilpasset næring og bransje Ansvar
Formuesskade Valgfri tilleggsforsikring
Styreansvarsforsikring Valgfri tilleggsforsikring
Miljøforsikring Valgfri tilleggsforsikring
Rettshjelp Valgfri tilleggsforsikring
Rådgivende ingeniør og arkitekt Valgfri tilleggsforsikring
Byggherre Valgfri tilleggsforsikring
Spedisjon Valgfri tilleggsforsikring
Båtreparasjon/marina Valgfri tilleggsforsikring
Uregistrerte kjøretøy Valgfri tilleggsforsikring
Veterinær Valgfri tilleggsforsikring

Selvstendig næringsdrivende og medlem i et LO-forbund?

Bedriftsansvar

For bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester.

 • Dekker fysiske skader på personer eller ting (etter loven), altså skader som bedriften påfører en tredjepart.
 • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.

  Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Produktansvar

For bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

 • Dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved selve produktene bedriften lager (etter loven).
 • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret.

  Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Formueskade

Denne dekningen omfatter det erstatningsansvaret et firma kan få etter loven, for rent økonomisk tap. Det vil si for skade som ikke henger sammen med fysisk skade på en person eller ting.

Skaden må ha skjedd etter noe bedriften har gjort eller unngått å gjøre. Bedriften er kun ansvarlig for det tapet andre får etter gjeldende lov. 


Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen dekker krav mot styret og ledelsen, basert på noe de har gjort eller unngått å gjøre tidligere, nå eller i fremtiden. For styre- og varamedlemmer som har vært medlemmer, må handlingen eller mangelen på handling som gir ansvaret, ha skjedd i forsikringsperioden.

Hvis bedriften blir nedlagt/avviklet, kan vi tilby en «haleforsikring» i en periode. Det vil si at vi forlenger perioden det er mulig å komme med krav etter skade, etter at forsikringstiden har utløpt.


Miljøforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring dekker plutselig og uventet forurensing, mens miljøforsikring i tillegg dekker det ansvaret bedriften har etter naturmangfoldsloven, for å gjenopprette det økologiske mangfoldet. 


Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk hjelp når en bedrift blir part i en tvist som må løses i retten. 


Rådgivende ingeniør og arkitekt

Denne forsikringen passer for bedrifter som tegner, prosjekterer eller gir råd om byggevirksomhet. Forsikringen dekker ansvar etter loven for skade på person og ting, og for økonomisk tap.


Byggherre

Denne dekningen sikrer at bedriften kan fortsette hvis den får et erstatningskrav mot seg. Dekker ansvar etter loven som en byggherre kan få, for fysisk skade på personer/ting i forbindelse med et byggeprosjekt.

Skader omfatter hendelser som har skjedd i forsikringstiden og som blir bevist senest innen ett år etter at forsikringen har gått ut.


Spedisjon

Dekker det ansvaret en spedisjonsbedrift kan få. Forsikringen er en kombinasjon av våre forsikringer for spedisjon og bedriftsansvar. Forsikringen dekker:

 • Ansvar når man utfører transportoppdrag etter NSAB 2015 (pdf) 
 • Ansvar for skade på varer/gods
 • Skade på ting under transport, som skjer med bedriftens egne trucker og på terminalen til den som er forsikret
 • Ansvar for tap av varer fordi ansatte er uærlige
 • Ansvar for at noe blir sendt, transportert eller feilekspedert

Båtreparasjon/marina

Forsikringen dekker erstaningsansvar for skade på båter/motorer (under 45 fot) som marinaen oppbevarer i forbindelse med reparasjon/utsetting/transport innenfor bedriftens område. 

Med særskilt avtale kan denne forsikringen også omfatte erstatningsansvar for:

 • skade oppstått som følge av slep
 • skade på båter større enn 45 fot
 • skade på motorer og komponenter tilhørende båter større enn 45 fot

Uregistrerte kjøretøy

Forsikringen dekker tap som følge av at bedriften blir erstatningsansvarlig for skade på kjøretøy uten egen forsikring. Gjelder i Norden, men kan utvides til andre land i verden.


Veterinærforsikring

Forsikringen dekker det erstaningsansvaret en veterinær kan få i forbindelse med skade på personer eller dyr. Den dekker også rettshjelp i forbindelse med erstatningsansvar, formueskade og produktansvar.

Har du hatt uhell eller skade?


Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Har du Frende Forsikring? Trykk her