SpareBank 1 Helgelands gavefond

Lokalbanken har ulike verktøy for å være en drivkraft for vekst; gjennom våre kunder ved at vi ser muligheter her vi bor, og gjennom sponsing av idretts- og kulturlivet. I tillegg har banken et gavefond og en gavestiftelse som sikrer at bankens overskudd går tilbake til hele Helgeland.

Vi satser på barn og unge

SpareBank 1 Helgeland sin forretningside er å være en lønnsom og ledende bank og bidra til å bygge framtidens Helgeland. Det er de unge helgelendingene som skal skape vekst og drivkraft i framtidens Helgeland. Derfor er SpareBank 1 Helgeland spesielt opptatt av å gi støtte til ildsjeler som jobber for å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for unge helgelendinger på en bærekraftig måte. 

Vi lever i et skjebnefelleskap – banken og helgelendingen. Når det går godt på Helgeland, går det godt for banken og det blir mer overskudd som kan brukes lokalt. Gavestiftelsen, gavefondet og sponsing en del av bankens verktøykasse for å skape utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. 

 • Vi gir gavestøtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom, og som bidrar til økt bolyst og aktivitet på Helgeland. Derblant: 

  • Aktivitetstilbud
  • Aktivitetsutstyr
  • Sosial inkludering og mangfold
  • Utvikling av bygg og anlegg
  • Mestring og læring
  • Kompetansehevende tiltak
  • Ordinær drift av organisasjoner eller tradisjonell daglig drift av laget
  • Støtte til reiseutgifter og ulike turer
  • Offentlige kjerneoppgaver eller lovpålagte oppgaver
  • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis historiebøker, bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
  • CD-utgivelser, videoproduksjoner o.l.
  • Foredrag, dekning av utgifter til foredragsholdere o.l.
  • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus 
  • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
  • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger
  • Anskaffelse eller utbedring av gatelys i regi av lokale foreninger
  • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
  • Prosjekter som gjennomføres utenfor Helgeland
  • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt
  • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  • Offentlige institusjoner
  • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Målgruppe for prosjektet
  • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
  • Budsjett, kostnadsoverslag
  • Kontaktperson (navn, telefon, adresse, e-postadresse)