SpareBank 1 Helgelands gavefond

Deler av bankens overskudd går til SpareBank 1 Helgelands gavefond- og gavestiftelse. Begge institusjonene gir gaver til allmennyttige formål og har som mål å bidra til bolyst, trivsel og økt aktivitet på hele Helgeland. 

Vi satser på barn og unge

SpareBank 1 Helgeland bidrar til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og å drive næringsvirksomhet i og gir derfor av overskuddet til Sparebank 1 Helgelands Gavefond – og gavestiftelse. 

Det er de unge helgelendingene som skal skape vekst og drivkraft i framtidens Helgeland. Derfor er SpareBank 1 Helgeland spesielt opptatt av å gi støtte til ildsjeler som jobber for å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for unge helgelendinger på en bærekraftig måte. 

Gavestiftelsen gir midler til utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med en viss varighet, mens gavefondet deler ut midler for å støtte aktiviteter i lag, foreninger og andre samfunnsformål som kan skape trivsel og bolyst på Helgeland. Målet med begge fondene er å gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo. 

Helgeland Sparebank ble SpareBank 1 Helgeland i 2021 og ble da en sterkere og bedre bank som generer større overskudd som går tilbake til samfunnet. 

 • Vi gir gavestøtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom, og som bidrar til økt bolyst og aktivitet på Helgeland. Derblant: 

  • Aktivitetstilbud
  • Aktivitetsutstyr
  • Sosial inkludering og mangfold
  • Utvikling av bygg og anlegg
  • Mestring og læring
  • Kompetansehevende tiltak
  • Ordinær drift av organisasjoner eller tradisjonell daglig drift av laget
  • Støtte til reiseutgifter og ulike turer
  • Offentlige kjerneoppgaver eller lovpålagte oppgaver
  • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis historiebøker, bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
  • CD-utgivelser, videoproduksjoner o.l.
  • Foredrag, dekning av utgifter til foredragsholdere o.l.
  • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus 
  • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
  • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger
  • Anskaffelse eller utbedring av gatelys i regi av lokale foreninger
  • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
  • Prosjekter som gjennomføres utenfor Helgeland
  • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt
  • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  • Offentlige institusjoner
  • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Målgruppe for prosjektet
  • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
  • Budsjett, kostnadsoverslag
  • Kontaktperson (navn, telefon, adresse, e-postadresse)