Edit text

Nå er vi nesten i mål før vi kan sende skattemelding og opprette årsregnskapet for selskapet. I steg 4 tar vi en oppsummering av hva som er regnskapsført i regnskapet for året som har gått. 


Hvordan beregnes bedriftens skattepliktige inntekt? 

I årsavslutningen er det tre felter som er med for å beregne skattepliktige inntekt. Er din skattepliktig inntekt 0, vil det si at bedriften har et negativt resultat og ikke skal betale skatt for dette året basert på hva du har bokført i regnskapet og lagt inn av innhold i de forrige stegene. 

  • Beregnet resultat i år: Henter det regnskapsmessige resultatet du har bokført i løpet av året. 
  • Forskjeller: Hvis du har registrert eiendeler under Regnskap og Eiendeler, får du en regnskapsmessig avskrivning og en skattemessig avskrivning. Siden det brukes to forskjellige avskrivningsmetoder for disse, får du en forskjell. Denne forskjellen vises her. 
  • Anvendelse av fremførbart underskudd: Har du hatt underskudd fra tidligere år som ikke er blitt brukt opp fra tidligere år og du har et overskudd i år så vil systemet "spise" fra denne skattefordelen selskapet har. Har du hatt underskudd tidligere men det stemmer ikke med hva som er her. Gå til Steg 3 og del 7. Disponering hva er det?Etter at regnskapsåret er slutt skal vi nullstille regnskapskontoene for nytt år. Det vil si at vi overfører resultatet over til balansen (eiendeler opp mot egenkapital og gjeld). Et overskudd vil øke opptjent egenkapital (føres mot 2050), mens et underskudd vil redusere opptjent egenkapital (føres mot 2080). I tillegg vil systemet bokføre enten utsatt skatt (hvis selskapet har hatt underskudd i året) eller andelen skatt du skal betale hvis selskapet har hatt overskudd.Betalbar skatt: Dette er den skatten selskapet skal betale for året som har gått. Betalbar skatt blir bokført på konto 2500. Når du mottar skatteoppgjør fra Skatteetaten,(disse starter de med å sende i slutten av mars) bør du overføre den ikke utlignede skatten til 2510. La oss si at betalbar skatt var 25 000 i årsavslutningsmodulen. Når jeg mottar skatteoppgjør så har Skatteetaten også kommet frem til samme verdi, 25 000. Da kan en bokføre som vist under via Regnskap --> Føre bilag. BILDE1Skatteoppgjøret som du har mottatt fra Skatteetaten kan du føre som en vanlig regning under Utgift og kostnadskonto blir da 2510. 
    Endringer i utsatt skatt/Skattefordel: Hvis du f. eks har hatt forskjeller mellom regnskapsmessig avskrivning og skattemessig avskrivning så vil du få en forskjell. Eksempel: La oss si at du har avskrevet dine eiendeler med 100 000 mens skattemessig avskrivning er 120 000. Da har vi en forskjell på - 20 000 (100 000 - 120 000). En får da en utsatt skatt på 4 400 (20 000*0,22). Dette vil årsavslutningsmodulen gjøre for deg og ta med når vi skal beregne skatt for neste år. 
    UtbytteHar selskapet ditt en selskapsform som tillater utbytte så er dette siste steg før vi kan bokføre for årsavslutningen din. Årsavslutningen vil informere deg hvor mye du maksimalt du kan ta ut i utbytte hvor den baserer seg på resultatet for i år samtidig hvis du har opptjent egenkapital fra tidligere år. Bokfør disponeringNå som du har gått igjennom alle stegene kan du bokføre årsavslutningen, dette vil da si at vi nuller ut resultatet for året og legger det inn i balansen. Utbytte, skatt og eventuelle andre bokføringer vil bli gjort automatisk for deg basert på hva du har lagt inn.