• Hva er en fripolise?
  En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere eller nåværende arbeidsforhold. 

  Hvordan kan jeg finne ut om jeg har fripolise, og hvor?
  Du vil motta kontoutskrift hvert år fra selskapet som forvalter fripolisen din. Hvis du ønsker en samlet oversikt over dine pensjonsavtaler finner du det på norskpensjon.no

  Hvorfor kan jeg ikke finne avtalen min på norskpensjon.no?
  Det kan være flere årsaker til at din avtale ikke vises på norskpensjon.no

  Det kan for eksempel være:

  • Avtalen er under utbetaling
  • Forsikringstaker har ikke et norsk personnummer
  • Avtalen har ikke alderspensjon, bare tilleggsdekninger

   

  Hva er forskjellen mellom fripolise og pensjonskapitalbevis?
  Begge er opptjente pensjonsrettigheter fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i privat sektor. En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Et pensjonskapitalbevis er en oppspart saldo fra en innskuddsbasert pensjonsordning.

  Hva er garantert rente?
  Garantert rente er den renten som allerede ligger som en forutsetning for pensjonsbeløpene. Hvis avtalen er tildelt overskudd utover garantert rente vil pensjonsbeløpene øke.

  Hva er fripolise med investeringsvalg?
  Fra 1. september 2014 trådte forskrift om fripolise med investeringsvalg i kraft. SpareBank 1 tilbyr for tiden ikke dette. Overgang til investeringsvalg innebærer at eier av fripolisen sier fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og har dermed ikke lenger krav på en bestemt årlig ytelse ved uttaksalder. Til gjengjeld kan kunden bestemme hvordan alderspensjonskapitalen skal forvaltes. Investeringsvalg medfører at kunden både beholder all avkastning og selv bærer risikoen for tap. Eventuelle risikodekninger som gjelder ved død og uførhet berøres ikke. Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle.

  Når vil pensjonsbeløpene øke?
  Pensjonsbeløpene vil øke når avtalen tildeles overskudd eller det frigjøres tilleggsavsetninger.

  Kan jeg slå sammen fripoliser jeg har i SpareBank 1 fra før?
  Det er mulig å slå sammen fripoliser som du allerede har i SpareBank 1, slik at du får lavere kostnader. Fripolise fra kollektiv livrente kan ikke slås sammen med fripolise fra foretakspensjon. Det er bare mulig å slå sammen fripoliser som er ferdig oppreservert. Du kan lese mer om oppreservering i forklaringen til kontoutskriften. Hvis du ønsker å slå sammen fripoliser, må du ta kontakt med oss.

  Kan jeg slå sammen fripolise og pensjonskapitalbevis?
  Nei, det er bare like produkter som kan slås sammen. En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Et pensjonskapitalbevis er en oppspart saldo fra en innskuddsbasert pensjonsordning.

  Kan jeg flytte mine fripoliser til SpareBank 1?
  Det er for tiden ikke mulig å flytte fripoliser til SpareBank 1.

  Hvordan kan jeg følge med på utviklingen av min fripolise?
  Utviklingen kan du se på kontoutskriften som sendes ut en gang per år. 

  Hva må jeg gjøre for å starte utbetaling fra fripolise?
  For å starte utbetaling fra din fripolise må du gi beskjed til oss. Skjemaet ”Melding om uttak av alderspensjon” finner du her.

  Kan utbetalingsperioden endres?
  Med visse unntak kan utbetaling fra din fripolise tidligst starte ved fylte 62 år, men ikke senere enn fylte 75 år. Tidligere utbetaling vil medføre lavere årlige pensjonsbeløp og senere utbetaling gir høyere pensjonsbeløp. Er dert årlige pensjonsbeløpet mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden reduseres slik at årlig pensjonsbeløp blir omlag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

  Hvordan utbetales pensjonen?
  Pensjonen utbetales til din konto ca. den 20. hver måned.

  Hva er ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon?
  Fripoliser kan omfatte ektefellepensjon, samboerpensjon eller barnepensjon. Hvis forsikrede ved sin død etterlater seg ektefelle eller fraskilt ektefelle, samboer eller barn, kan disse ha rett til utbetaling.

  Kan jeg starte utbetaling fra min fripolise og jobbe samtidig?
  Ja, du kan fritt kombinere arbeid og pensjon.

  Hva er saldo?
  Saldo er det beløpet selskapet har avsatt for å kunne utbetale de garanterte pensjonsbeløpene.

  Kan fripolisen utbetales (gjenkjøpes) i sin helhet?
  Nei, saldo kan etter loven ikke utbetales som en engangssum. Hvis det ikke finnes etterlatte med rett til utbetaling etter forsikredes død, vil avtalen bli avsluttet og gjenværende saldo tilbakeføres til forsikringsfelleskapet.

  Hva skjer med fripolisen hvis jeg dør?

  • Alderspensjon og eventuell uførepensjon opphører og saldo fordeles på de øvrige fripoliseavtalene i forsikringsfellesskapet.
  • Omfatter fripolisen ektefelle-, samboer- og/eller barnepensjon, vil disse pensjonene utbetales under forutsetning av at vilkårene for utbetaling oppfylles.
  • Hvis det ikke finnes gjenlevende barn, ektefelle eller samboer vil saldo fra dekningene tilbakeføres  til forsikringsfelleskapet.

   

  Betaler jeg skatt på fripoliser?
  Ja, men ikke før du starter utbetaling. Pensjonsutbetaling fra en fripolise skattes som pensjonsinntekt. Det er ikke formueskatt på fripoliser. Se skatteetaten.no for mer informasjon.

  Kan ektefelle- eller barnepensjon tilknyttet fripolisen min gjøres om til alderspensjon?
  Nei, det er ikke mulig.

  Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift fra fripoliser?
  Nei, det er lovpålagt informasjon som sendes ut årlig.

  Hvorfor kan ikke avtalen avsluttes?
  SpareBank 1 Forsikring er pliktig til å informere om avtaler som er i kraft, også hvis avtalen kun har dekninger som kun gjelder ved forsikredes død. Hvis det ikke finnes pårørende med rett til utbetaling ved dødsfall, blir avtalen avsluttet.

  Hvor kommer fripolisen min fra?
  Fripolisen kommer fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i privat sektor.

  Hvor lenge får jeg utbetalt pensjon?
  Dette varierer og informasjon om hva som gjelder for din avtale finner du i kontoutskriften.