Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Vi bruker enkelte kundeopplysninger for å redusere egen risiko for tap. Dette gir deg god beskyttelse når du ønsker å spare og plassere pengene dine.


Vi vil etter regler i Finansfortaksloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Med systemer for interne målemetoder menes her våre modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.