Det andre kaller bærekraft, kaller vi bevegelse

For oss handler bærekraft om bevegelse fordi det tar oss fra ord til handling. Det betyr at vi er i konstant utvikling, stopper ikke opp, men jobber hele tiden mot noe som er bedre. Ikke bare for oss selv, men for verden og lokalsamfunnet vi er en del av.

Bærekraftig utvikling

Handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid. Dersom vi skal lykkes må alle land, myndigheter, næringsliv og folk flest bidra. SpareBank 1 Modum har identifisert fire mål som er styrende i vårt arbeid. Dette er bærekraftsmål 8, 4, 9 og 17.


 • Vi arbeider målbevisst med å bli en mer miljøvennlig organisasjon. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og tar i bruk verktøyene der som hjelpemiddel til å stadig forbedre våre miljøprestasjoner innen avfallshåndtering, innkjøp, energibruk og transport. Samtidig vil vi inspirere våre kunder til en mer bærekraftig tankegang.

 • Konsernet har ikke utarbeidet egne retningslinjer på dette området. Risikoen for brudd på menneskerettigheter er liten, da foretaket har sin forretningsdrift i Norge og dermed opererer i samsvar med lover, regler og konvensjoner.

  I stedet for egen retningslinje anses området å være dekket gjennom konsernets etiske regler som angir hovedprinsipper for hvordan ansatte og tillitsvalgte i konsernet skal opptre og hvilke holdninger som skal ligge til grunn for beslutninger i gitte situasjoner.

  Utover dette har SpareBank 1 Banksamarbeidet DA på vegne av SpareBank 1- lliansen innarbeidet krav til overholdelse av menneskerettigheter i sin innkjøpspolicy.

 • Sparebank 1 Modum har som mål å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Konsernet legger til rette for at balansen mellom arbeid, hjem og fritid skal være god for alle medarbeidere. Konsernet ønsker også å hjelpe de ansatte med å opprettholde en god helse gjennom å stimulere til fysisk aktivitet.

  Konsernet har et omfattende og robust rammeverk på organisasjonsområdet som skal sørge for at arbeidstakerrettighetene blir oppfylt. Blant annet personalhåndbok, HMS-håndbok, sikkerhetshåndbok, IA-avtale og de etiske retningslinjer.  

 • Konsernet skal arbeide målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.

  Konsernet har i sin personalpolitikk målsatt likestilling mellom kjønn. Målsettingen om at det ikke skal være lønnsforskjell mellom kvinner og menn i banken for medarbeidere i samme type stilling, anses som oppfylt. Det kan være lønnsforskjeller mellom stillinger ut fra stillingsinnhold og krav til kvalifikasjoner. 

  Konsernet tilpasser både arbeidsoppgaver og de fysiske forutsetninger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fungere godt i arbeidshverdagen. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for å kunne konkurrere om stillinger i banken.

 • Konsernet er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Modum og blir mer og mer synlig også i Eiker og i Drammensområdet. Vi er levende opptatt av det som skjer i regionen, og gjennom vårt samfunnsengasjement ønsker konsernet å stimulere til økt verdiskapning. Engasjement overfor kunder, vår region og egne ansatte er verdier som preger virksomheten. Konsernet er engasjert og opptatt av at konsernets kunder skal lykkes, hvordan vår region utvikler seg samt at konsernets ansatte skal ha interessante og utviklende arbeidsoppgaver.

 • Konsernet har som formål gjennom sitt arbeid med antihvitvasking å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger.

  Arbeidet med antihvitvasking er styrt gjennom policy, virksomhetsspesifikke retningslinjer og rutiner for tiltak mot hvitvasking og terror-finansiering.

  Årlig opplæring og oppdatering for alle ansatte på antihvitvaskingsområdet er nedfelt i konsernets retningslinjer.