Samfunnsansvar

Søk støtte

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.


Hvem kan søke om støtte?

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

Les mer om årlig gavetildeling lenger ned på siden.


Årlig gavetildeling

 

SpareBank 1 Modum er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Modum og blir mer og mer synlig også i Øvre- og Nedre Eiker. Vi er levende opptatt av det som skjer i regionen. Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling.

Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Gavetildelingen skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnstas i prosjektene. Gavene skal inspirere enkeltpersoner, foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.  

I år er SpareBank 1 Modum 175 år. En anselig alder som vi ønsker å markere gjennom hele året. Vi ønsker å gi vårt bidrag tilbake til lokalsamfunnet du og vi er en del av. Vi åpner derfor opp for muligheten til å søke om midler til større prosjekter gjennom hele året.   

 

Lag og foreninger med tilhold i Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre- og Nedre Eiker og som er kunde av SpareBank 1 Modum kan søke.

Større prosjektsøknader kan sendes på mail til kirsten@modum.sparebank1.no Merk mailen med ”prosjektsøknad ” 

Søknaden bør inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Navn og telefonummer til ansvarlige personer

Nedenfor følger noen generelle regler som er viktige i forbindelse med gavetildeling:  

 • Prosjekter mot barn og unge skal vektlegges.
 • Undergrupper av foreninger skal som hovedregel ikke tildeles gaver.
 • Det forutsettes at foreningen/laget er kunde i banken.
 • Foreningen/laget må ha tilhold i Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre – og Nedre Eiker.Tildelte beløp bør differensieres utfra aktivitetsnivå og antall medlemmer.
 • Lag/foreninger med partipolitisk formål tildeles ikke gaver.
 • Det kan tildeles gaver til spesielle formål.