Bruk stemmeretten din!

Kundevalg til Generalforsamling i SpareBank 1 Modum
tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18.00 i bankens lokaler i Vikersund

Bankens Generalforsamling består av 12 personer, hvorav 9 medlemmer velges blant bankens innskytere.
Man må være kunde i banken for å være stemmeberettiget i valget.
Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for en annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen kunde.

Alle med stemmerett som nevnt ovenfor har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomiteen i minst en valgperiode.

DET SKAL VELGES 5 MEDLEMMER OG 4 VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN.

5 medlemmer velges for 4 år.
4 varamedlemmer velges for 2 år.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet er lagt fram i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside.

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.
Stemmeberettigede kunder oppfordres til å fremme forslag på kandidater overfor valgkomiteen. Forslagene, merket forslagsstillers navn og fødselsnummer må være oversendt banken senest 10. januar 2020 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår- og dato, yrke og fullstendig adrsse. Forslag (skjema kan hentes i banken om ønskelig) leveres i lukket konvolutt merket med "Kundevalg" i bankens ekspedisjonslokaler, sendes pr. post eller sendes inn elektronisk via bankens hjemmeside.

Valgkomiteens valgliste, annet nødvendig valgmateriell samt forskriftene for valget er tilgjengelig i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside fra 30. januar.

De som ønsker å delta i valgmøtet må hente stemmerettsbevis i banken senest kl. 15.30 tirsdag 11. februar 2020.

Vikersund, 25. november 2019

Yngve Leren