FremtidsfullmaktHva lurer du på?

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. En fremtidsfullmakt gjør at du nå, i frisk tilstand, kan bestemme hvem du vil skal ivareta dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og fullmektigen kan ikke selv ha verge.  Eksempler på mulige fullmektiger kan være; ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker. Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

Når skjemaet er ferdig utfylt lastes kontrakten ned for signering av deg (fullmaktsgiver) og to uavhengige vitner som skal sikre at fremtidsfullmakten er gitt frivillig og uten påvirkning.

SpareBank 1 krever generelt at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konti mv. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Banken vil deretter gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konti, slik at fullmektig får tilgang til konti i egen nettbank (fullmektig må være eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers BankID, da BankID er personlig og skal kun brukes av eier.

Fullmakten trer i kraft når det foreligger en legeerklæring på at fullmaktsgiver har kommet i en tilstand som gjør at han/hun ikke lenger kan ivareta egne interesser. Fremtidsfullmakten kan tre i kraft selv om fullmaktsgiver er i stand til å håndtere visse dagligdagse anliggender. Avgjørende for om fremtidsfullmakten trer i kraft, er om det etter en helhetlig vurdering av fullmaktsgivers helsetilstand er behov for bistand innenfor de områdene fullmakten omfatter. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om fullmaktsgivers helsetilstand, for å godtgjøre at fullmaktsgiver er ute av stand til å ivareta egne interesser. Fullmektigen skal umiddelbart skriftlig underrette fullmaktsgiveren og fullmaktsgiverens ektefelle eller samboer om fullmaktens ikrafttredelse og om dens innhold. Hvis fullmaktsgiveren ikke har ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger underrettes. Fullmektigen skal når fullmaktsgiver og/eller mine nærstående er skriftlig varslet be om Fylkesmannens stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 84. Fullmektigen gjøres oppmerksom på at SpareBank 1 generelt krever at Fylkesmannen stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konti mv. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.  

For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder legeerklæringen. Fremtidsfullmakten kan tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse anliggende. Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for bistand innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det.

SpareBank 1 krever generelt at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konti mv. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du lese mer om stadfesting