Urolige tider - slik kan vi hjelpe deg og bedriften

Mange nordnorske bedrifter er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet. I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du leasingavtale eller salgspantlån?

Likviditetslån med statsgaranti

Dette lånet kan bedriften søke på dersom dere er rammet økonomisk av korona. Ordningen gjelder bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Norge. 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Bedrifter som har hatt stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet og påfølgende smitteverntiltak, kan søke staten om kompensasjon til å dekke deler av de faste utgiftene. Staten har satt opp egne nettsider hvor du kan lese mer om ordningen og søke om støtte.

Informasjon fra banken

Sist oppdatert 23.03.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Du bør bruke tid på å sette deg inn i følgende:

 • Det er innført endringer i skattereglene for bedrifter som går med underskudd.
 • Det er viktig at du skaffer deg oversikt over bedriftens situasjon. 

Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan bedrifter som normalt har gått med overskudd få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. 


Video placeholder image

Ledelse i krevende tider

For Nord-Norge i gode og onde dager
av Liv B. Ulriksen konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Slik kan du ta grep rundt bedriftens økonomi
av Tom Robert Aasnes adm. direktør SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Likviditetsbudsjett på 1-2-3!
av Rolf-Egil Håvoll, fagsjef SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Hvordan kan vi bidra til å hjelpe bedriftene i Nord-Norge?
av Sindre Fossmo Sørensen, avdelingsleder bedrift SpareBank 1 Nord-Norge

Ikke aksjeselskap?

Det finnes særordninger for dere som ikke er organisert som aksjeselskap.

Midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende

 • Inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. 
 • Har du et gjennomsnitt på 600 000 kroner eller høyere, vil du få 80 prosent av 600 000 kroner. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 
 • Ordningen er foreløpig ikke vedtatt, men er planlagt å gjelde fra 16. mars og utbetales på etterskudd måned for måned

Sykepenger ved koronarelatert fravær

 • Du kan få sykepenger fra og med fjerde dag når fraværet skyldes koronaviruset. 
 • Skatter og avgifter Utsatt innbetaling av 1. termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august (for de med ansatte) Les mer om endringene på nav.no 

En vesentlig del av regjeringens tiltak vil kanaliseres gjennom Innovasjon Norge. Tiltakene nedenfor venter på behandling i Stortinget, men allerede nå tilbys avdragsutsettelse på lån, lavere renter og økt finansieringsgrad for oppstarts finansiering. Ytterligere informasjon er å finne på Innovasjonnorge.no

Tiltak som ligger til behandling

 • 2 mrd. til innovasjonstilskudd til små og mellomstore bedrifter med stort markedspotensial.
 • 500 millioner kroner skal gå til etablerertilskudd, det vil si til gründere og oppstartsbedrifter.
 • Økning i lånerammen på innovasjonslån på 1,6 milliarder kroner.
 • Tilskuddsordning til private innovasjonsmiljøer på 50 millioner kroner, slik at de sterke miljøene som er bygget opp de siste årene forblir sterke. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer. 

Norges Forskningsråd

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med 250 mill. kroner, for å bidra til å opprettholde forskningsbasert omstilling og innovasjon i næringslivet. Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes. Ytterligere informasjon er å finne på forskningsradet.no

Investinor

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor med 1 mrdfor å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase. 


Ofte stilte spørsmål

Hvis bedriften har problemer med å betale avdrag som følge av koronasituasjonen, kan dere søke om avdragsutsettelse i inntil tre måneder. Dersom dere har behov for tilleggskreditt i en periode anbefaler vi at du tar kontakt med din rådgiver.

Søk:

Dersom dere rammes økonomisk er det flere grep dere bør gjøre så snart som mulig. Se gjerne over vår sjekkliste til bedrifter.

En statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter skal hjelpe bedrifter som rammes økonomisk av korona. Vi får mange spørsmål om dette og du kan lese mer om likviditetslån med statlig garanti her.

Permitterte ansatte kan meldes ut ved driftsinnskrenkninger om ikke annet er avtalt internt i bedriften, dette er i henhold til §4-3 i lov om innskuddspensjon. De kan meldes ut fra permitteringstidspunktet. Dette kan dere selv gjøre i pensjonsportalen. I denne spesielle situasjonen er det også mulig å sette lønn på arbeidstaker som 0 for en periode. Les mer om pensjon og korona her

For enkelte bedrifter som nå står i en svært krevende økonomisk situasjon kan endringer i spareprosenten være et alternativ for å redusere løpende kostnader midlertidig, endringen kan gjøres her.

For at avbrudds-/driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes som hovedregel ikke av forsikringen. Slike hendelser er så store og inngripende i samfunnet at det ikke vil være mulig for forsikringsselskapene å håndtere kostnadene. Her må alle bære sine tap og det offentlige må legge til rette for næringslivet slik at flest mulig overlever.

Forsikringsselskapene opplever stor pågang. Spørsmål til reiseforsikring har vi samlet på denne nettsiden.