Renter

Vi gir gode råd om din rentestrategi, og skreddersyr sikringsinstrumenter etter ditt behov. 

Vi hjelper deg å redusere renterisikoen.
Våre meglere har lang og bred erfaring.

Rentestrategi og risikoanalyse

Virksomheter som er eksponert for endringer i rentemarkedet, bør utarbeide en rentestrategi. Denne skal bidra til at renterisiko blir håndtert på best mulig måte, og i henhold til virksomhetens overordnede risikostrategi.  

Vi hjelper deg! 

Er du utsatt for endringer i rentemarkedet? SNN Markets kan hjelpe deg å redusere risikoen gjennom ulike rentesikringsinstrumenter. 


Rentesikringsinstrumenter

 • Hensikten med en rentebytteavtale (også kalt renteswap) er å redusere renterisiko ved å etablere en fast rente på lån eller innskudd i en bestemt periode.

  En rentebytteavtale er en avtale om å bytte rentebetingelser på lån eller innskudd i en bestemt periode. Byttet innebærer at den ene part får byttet sin flytende rente mot fast rente, mens den andre part får byttet fast rente mot flytende rente.

  Hvem passer rentebytteavtale for? 

  Virksomheter som har lån med flytende rente, men som av frykt for økende rentenivå ønsker å binde renten i en bestemt periode, kan benytte rentebytteavtale som virkemiddel.

  En rentebytteavtale kan også benyttes i tilfeller der en virksomhet har tilgang på lån med fast rente i obligasjonsmarkedet, men ønsker lån med flytende rente. 

 • Hensikten med et rentetak er å redusere renterisiko ved etablere et maksimalnivå for rentekostnadene i en bestemt periode.

  Et rentetak er en renteopsjon som gir kjøperen en rett, men ingen plikt, til å betale en på forhånd avtalt rente. Det betyr at kjøperen kan bestemme seg for å velge markedsrente eller den på forhånd bestemte renten, avhengig av hva som er mest fordelaktig.

  Hvem passer rentetak for? 

  Virksomheter som har lån med flytende rente og som frykter renteøkning, kan kjøpe et rentetak for å forhindre at renten blir høyere enn et på forhånd avtalt nivå.

  Rentetak gir den beste kombinasjonen mellom fast og flytende rente. Dersom renten går ned, drar virksomheten fordel av dette, samtidig som rentetaket sikrer et maksimalnivå for renten.

  Omkostninger ved rentetak presenteres oftest som en premie i prosent av hovedstol. Premien finansieres med egenkapital, lån, tillegg i rentemargin, eller ved samtidig å selge et rentegulv.

 • Hensikten med et rentegulv er å redusere renterisiko ved å etablere et minimumsnivå for renteinntektene i en bestemt periode.

  Et rentegulv er en renteopsjon som gir kjøperen en rett, men ingen plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente. Det betyr at kjøperen kan bestemme seg for å velge markedsrente eller den på forhånd bestemte renten, avhengig av hva som er mest fordelaktig.

  Hvem passer rentegulv for? 

  Virksomheter som har innskudd med flytende rente og som frykter rentefall, kan kjøpe et rentegulv for å forhindre at renten blir lavere enn et på forhånd avtalt nivå.

  Rentegulv gir den beste kombinasjonen mellom fast og flytende rente. Dersom renten går opp, drar virksomheten fordel av dette, samtidig som rentegulvet sikrer en minimumsavkastning.

  Omkostninger ved rentegulv presenteres oftest som en premie i prosent av hovedstol. Premien finansieres med egenkapital, lån, fratrekk i rentemargin, eller ved samtidig å selge et rentetak.

 • Hensikten med en rentekorridor er å redusere renterisiko ved sikre at markedsrenten i avtaleperioden beveger seg innenfor rammen av den etablerte korridoren.

  En rentekorridor innebærer både kjøp og salg av opsjoner. Kombinasjonen gjør at virksomheten har en rett, men også en plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente.

  Hvem passer rentekorridor for?

  En låntaker vil kjøpe et rentetak og selge et rentegulv, mens en innskyter vil kjøpe et rentegulv og selge et rentetak.

  Virksomheter som har lån med flytende rente og som frykter renteøkning, kan kjøpe et rentetak for å forhindre at renten blir høyere enn et på forhånd avtalt nivå. Virksomheten må samtidig akseptere en nedre grense for renten, definert som rentegulv.

  Virksomheter som har innskudd med flytende rente og som frykter rentefall, kan kjøpe et rentegulv for å forhindre at renten blir lavere enn et på forhånd avtalt nivå. Virksomheten må samtidig akseptere en øvre grense for renten, definert som rentetak.  

 • Hensikten med en fremtidig renteavtale er å sikre seg mot renteøkning på et fremtidig lån, fornyelse av lån, eller sikre seg mot rentefall på en fremtidig plassering.

  FRA er en gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode for et bestemt beløp. Rente, periode og beløp avtales ved kontraktsinngåelse.

  Hvem passer FRA for? 

  Virksomheter som har lån med flytende rente, og som frykter renteøkning, kan benytte en FRA for å forhindre at renten blir høyere enn det på forhånd avtalte nivået.

  Virksomheter som har innskudd med flytende rente, og som frykter rentefall, kan benytte en FRA for å forhindre at renten blir lavere enn det på forhånd avtalte nivået.

  Avtalen gir virksomheten en avtalt rente på lån og/eller innskudd uavhengig av om markedsrenten går opp eller ned i perioden. FRA har en løpetid på opptil to år.