Hva dekker yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk erstatning til en ansatt som får en yrkesskade. Dette kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. Den dekker alle de ansatte i bedriften - både heltids- og deltidsansatte.

Dekningsoversikt

Yrkesskadeforsikringen dekker:

Påførte utgifter

Påførte utgifter dekkes frem til oppgjørstidspunktet. 


Fremtidige utgifter

Fremtidige utgifter dekkes individuelt. 

Skadelidtes alder:

Engangserstatning:
Under 35 år 21 x årlige utgifter
Mellom 35 og 49 år 19 x årlige utgifter
Mellom 50 og 59 år 16 x årlige utgifter
Mellom 60 og 69 år 14 x årlige utgifter
Over 70 år 8 x årlige utgifter
   

Tapt inntekt

Tapt inntekt i tiden frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt.


Tap av fremtidig inntekt

Vi regner ut det fremtidige inntektstapet på grunnlag av den pensjonsgivende inntekten ansatte hadde året før skaden eller sykdommen ble konstatert.

Inntektsgrunnlaget for beregningen: Grunnerstatning:
Til og med 7 G  22 G
Over 7 G til og med 8 G  24 G
Over 8 G til og med 9 G  26 G
Over 9 G til og med 10 G  28 G
Over 10 G 30 G
   

Erstatningsbeløpet ved 100 % ervervsmessig uførhet beregnes slik i forhold til grunnerstatningen:

  • Er den ansatte 45 eller 46 år, stemmer erstatningen til grunnerstatningen.
  • For hvert år den ansatte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.
  • Er den ansatte 35-44 år, forhøyes erstatningen for hvert år den ansatte er yngre enn 45 år med 3,5 prosent av grunnerstatningen.
  • Er den ansatte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år den ansatte er yngre enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 prosent av grunnerstatningen.

Menerstatning

Hvis en ansatt får varig medisinsk men som følge av yrkesskade eller yrkessykdom kan den ansatte ha rett til menerstatning. Ménerstatning regner vi ut i fra graden av medisinsk invaliditet. Vi utbetaler erstatning på grunnlag av redusert livskvalitet og utifra hvilken forsikringssum arbeidsgiver har avtalt med oss. Standarddekning (etter lov om yrkesskadeforsikring) er 4.5 G (grunnbeløp) og beregnes ut ifra invaliditetsgrad. 

Erstatning ved dødsfall

Engangserstatning til partner
Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 G. For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5 prosent, maks 80 % reduksjon.

Engangserstatning til barn
Erstatning til barn under 20 år ved tap av forsørger er fastsatt slik:

Barnets alder da forsørgeren døde: Erstatning:
under 1 år  6,5 G
1 år  6 G
2 år 6 G
3 år  5,5 G
4 år  5 G
5 år  5 G
6 år  4,5 G
7 år  4 G
8 år  4 G
9 år  3,5 G
10 år 3,5 G
11 år 3 G
12 år  2,5 G
13 år 2,5 G
14 år 2 G
15 år 2 G
16 år 1,5 G
17 år 1,5 G
18 år  1 G
19 år 1 G

Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.

Begravelsesbidrag
Kostnader ved begravelsen erstattes med 0,5 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger.

Tilleggsdekninger

Arbeidsgiver kan utvide yrkesskadeforsikringen med tilleggsdekninger, som gir de ansatte ekstra trygghet. 

  • Utvide forsikringen til å dekke medisinsk invaliditet etter småskader. Det vil si skader som fører til under 15 % medisinsk invaliditet. 
  • Øke forsikringsbeløpet for dekning av ménerstatning og erstatning ved dødsfall.
  • Utvide forsikringen slik at den også gjelder for skader som skjer på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet, og/eller stedet der den ansatte er på oppdrag for arbeidsgiveren.