Skatteregler for pensjonskonto

Fra 1. januar 2019

Myndighetene ønsker at alle investeringer i aksjer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Pensjonskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond, derfor ble disse reglene endret fra 1. januar 2019.


Fra 2019 ble den skattepliktige avkastningen fra pensjonskonto delt i to deler:
  • Aksjeavkastning (skattesats 31,68 % i 2020)
  • Renteavkastning (skattesats 22 % i 2020)

Aksjeandelen på avtalen din får årlig beregnet et skjermingsfradrag slik at deler av avkastningen ved uttak blir skattefri. I tillegg får andelen av din Pensjonskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det betyr at kun 75 % av aksjeandelen av din Pensjonskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Pensjonskonto?

De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue. Pensjonskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på avkastning så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte investeringsprofil uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjer og renter.

Hvilken betydning de nye reglene vil ha for din avtale, avhenger blant annet av hvor stor avkastning du har, hva fremtidig avkastning blir, hvordan renten utvikler seg og hvor lenge du tenker å spare.

Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Hva lurer andre på?

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten.

Skjermingsrenten skal tilsvare en risikofri markedsrente. Denne blir fastsatt av Skattedirektoratet året etter inntektsåret.

Rente er prisen for penger og en godtgjørelse utlåner får for å ha lånt ut penger. Verdipapirfond eller rentefond er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter​ og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Verdipapirfond eller aksjefond er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter​ og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Skattesats på avkastning fra renter i 2020 er 22 prosent. Skatt på avkastning fra aksjer er 31,68 prosent i 2020.

Du skatter først av avkastningen når du tar ut pengene fra avtalen. Hva som skal beskattes som aksjer og hva som skal beskattes som renter beregnes ved å finne gjennomsnittlig aksjeandel i hele avtaleperioden.

Du får skjerming (skattefritt grunnlag) på avkastningen fra aksjer. Saldoen din teller med når myndighetene beregner formueskatt, men den teller som 75 prosent av verdien. Du får altså en verdsettelsesrabatt på 25 prosent  på den
delen som gjelder aksjeformuen.

Nei, det er bare skattleggingen av avkastningen på aksjedelen ved uttak som blir ny. Den blir lik som andre aksjeinvesteringer i verdipapirfond og i Aksjesparekonto.

Pensjonskonto og Fondskonto har noen fordeler som Aksjesparekonto ikke har: Du kan plassere innskuddene i investeringsporteføljer som både har aksjer og renter. Det er ikke skattlegging av utbytte før uttak. Investeringsporteføljen kan omfatte aksjer/aksjefond fra hele verden.

Ja, som i dag kan avtalen flyttes til et annet forsikringsselskap. Du kan også flytte avtaler fra andre selskap til SpareBank 1 Forsikring.

Investeringsporteføljen 100 % Aksjer er et aksjefond. Én investeringsportefølje er en ferdig sammensatt portefølje av fond. Investeringsporteføljene kan omfatte en del aksjefond og en del rentefond, eller være et rent rente- eller aksjefond. Graden av risiko knyttet til den enkelte investeringsportefølje bestemmes blant annet av forholdet mellom rentefond og aksjefond. SpareBank 1 tilbyr et utvalg av investeringsporteføljer.