Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest.


SpareBank 1 Nordvest er notert på Oslo Børs

Mandag 11. september 2017 ble SpareBank 1 Nordverst børsnotert. Du kan enkelt  kjøpe og selge egenkapitalbevis i nettbanken eller mobilbanken under tickeren «XXXX». Du kan også kontakte vår kapitalmarkedsavdeling på telefon 03900. Les mer om den nylig gjennomførte børsnoteringen


Eierandelskapital

SpareBank 1 Nordvest hadde ved utgangen av 2015 en eierandelskapital på 120 millioner kroner fordelt på 1.200.000 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 12.000 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte. 

SpareBank 1 Nordvest legger til grunn at opptil halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opptil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Investorpolitikk

Banken legger vekt på at korrekt og relevant informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor både egenkapital– og fremmedkapitalmarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor långivere og investorer. 

Eierforhold

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Nordvest er ikke børsnotert, men banken har som mål å gjøre dette på et egnet tidspunkt, og vil inntil dette er realisert søke å bidra til likviditet i egenkapitalbevisene. 

Pr 20. januar 2016 har banken 367 egenkapitalbeviseiere, og de 20 største eiere kontrollerer 63,5 prosent av bankens eierandelskapital.  

Her finner du de største eierne av egenkapitalbevis