Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest.


SpareBank 1 Nordvest er notert på Oslo Børs

Mandag 2. oktober 2017 ble SpareBank 1 Nordverst børsnotert. Du kan enkelt  kjøpe og selge egenkapitalbevis i nettbanken eller mobilbanken under tickeren «SNOR». Du kan også kontakte vår kapitalmarkedsavdeling på telefon 03900.


Eierandelskapital

SpareBank 1 Nordvest hadde pr. 31.12.2020 en eierandelskapital på 224 347 800 kroner fordelt på 2.243.478 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner. Banken hadde pr. 31.12.2020 en egenkapitalbeholdning på 102 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte. 

SpareBank 1 Nordvest har en målsetning om at mellom 50 % og 70 % av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte.

Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå.

Ved fastsettelse av utbyttet skal det tas hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Investorpolitikk

Banken legger vekt på at korrekt og relevant informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor både egenkapital– og fremmedkapitalmarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor långivere og investorer. 

Eierforhold

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Nordvest er børsnotert.

Pr 31. desember 2020 har banken 927 egenkapitalbeviseiere, og de 20 største eiere kontrollerer 55,8 prosent av bankens eierandelskapital.  

Her finner du de største eierne av egenkapitalbevis (side 27)