Om banken

Vår historie

Det var opprettet ca. 100 sparebanker i landet da forslaget om egen sparebank på Nøtterøy ble fremsatt i 1857. Forslaget og den første henvendelse til kommunen kom fra bygdens nye sogneprest, Georg Prahl Harbitz.

 

Målsettingen med banken var her som andre steder; man ville oppfordre folk til å spare og få en liten fortjeneste i form av renter. Disse innskuddsmidlene ville i neste omgang komme andre til gode i form av lån, fortrinnsvis på sosialt grunnlag. 

Bare noen dager etter at forslaget ble fremsatt, ble det i representantskapsmøte på Elgestad enstemmig vedtatt at det skulle opprettes en sparebank på Nøtterøy. Det ble videre bestemt å nedsette en komite på 7 medlemmer som skulle utarbeide nødvendige lover for banker.Den 20. juni 1857 begynte så banken sin virksomhet i kassererens, kirkesanger Davidsens, bolig på Nygaard på Elgestad.

I vel 40 år fristet banken en ambulerende tilværelse idet virksomheten alltid ble lagt til kassererens bolig. Således hadde banken sitt tilholdssted på følgende steder i perioden frem til egen bankbygning ble oppført på Borgheim i 1898:

1857 - 1858: "Nygaard" på Elgestad

1858 - 1872: "Doktorgården" på Borgheim

1872 - 1898: "Gamlebanken" på Borgheim.

Ettersom bankvirksomheten økte i omfang, ble man snart oppmerksom på at det var uheldig å flytte banklokalene hver gang man skiftet kasserer. Det ble derfor i 1894 kjøpt en tomt på 1,5 mål for 750 kroner på Borgheim, og byggingen av egen bankbygning ble snart påbegynt. Bygget sto ferdig i 1898 og banken kunne nå for første gang flytte inn i egne lokaler.

Utviklingen gikk imidlertid svært raskt, og bankens forvaltningskapital ble ikke mindre enn 10-doblet i perioden 1900 til 1920. Utvidelser av banklokalene måtte derfor til for å møte denne veldige økningen. Man besluttet å utvide de eksisterende lokaler, og i 1930 var denne utvidelsen fullført.

I slutten av 20-årene var det en tendens til at Nøtterøys befolkning sviktet sin egen sparebank. Det hadde vært stor byggevirksomhet på indre Nøtterøy. Behovet for filial på Teie Torv var derfor tilstede.

Filialen begynte sin virksomhet i november 1930 i leide lokaler i en nyoppført forretningsgård ("det gamle meieriet") på Teie Torv. Filialen var ikke drevet i mange år før det ble behov for utvidelse av lokalene. I slutten av 30-årene oppførte banken et nybygg på hjørnet av Smidsrødveien og Arenfeldts vei ved Teie Torv. Her hadde filialen lokaler helt frem til 1976 da den ble nedlagt som følge av etableringen av det nye hovedkontoret.

I 1961 opprettet banken en ny filial i Tønsberg, forøvrig en filial som raskt innfridde de forventninger man hadde. Filialen ble først og fremst opprettet for å imøtekomme alle de arbeidstakere som bodde på Nøtterøy, men som hadde sin arbeidsplass i Tønsberg.

I tillegg til å være øyas geografiske sentrum, var Borgheim tidligere også det naturlige møtested på Nøtterøy, først og fremst p.g.a. kirken, men også fordi her holdt Nøtterø Forbruksforening (senere kjøpmann Karseth) til. Dette var i mange år Nøtterøys eneste forretning av betydning.

Imidlertid førte utviklingen til en stadig større befolkningsvekst innover mot byen. Spørsmålet om flytting av hovedkontoret ble dermed aktualisert. Etter nøye vurderinger gikk banken til innkjøp av tomt på Teie Torv, og bygging ble igangsatt. Således kunne banken ta i bruk et nytt og tidsmessig hovedkontor den 1. november 1976. Dette bygget, som hadde et totalareal på 1.658 m2, løste bankens etterhvert håpløse plassproblemer.

Bare noen uker før innflytting i det nye hovedkontoret på Teie Torv, hadde banken dessuten åpnet en ny filial i Vestskogen. Denne filialen ble nedlagt 310392.Tilbygget til hovedkontoret på Teie Torv ble tatt i bruk 240387 og ga banken et totalt bruksareal på ca. 3000 m2 fordelt på 3 plan.

Pr. i dag har banken i tillegg ekspedisjonskontorer i Tønsberg og på Olsrød Park (etablert desember 2006).