Melding til Brønnøysund

Det er årsmøtetid for lag og foreninger. – Husk å sende oppdaterte opplysninger fortest mulig til Brønnøysundregistrene.

Styret i mange lag og foreninger forvalter til dels store fellesverdier på vegne av medlemmene sine. I den forbindelse oppstår det gjerne behov for å etablere en bankforbindelse.

Som en bedrift
Alle lag og foreninger må være registrert med eget organisasjonsnummer i
Enhetsregisteret i Brønnøysund for å opprette en bankkonto.

På samme måte som i en bedrift, velger medlemmene noen personer
til å sitte i et styre og gir disse (eller andre) fullmakt til å ta beslutninger
på vegne av medlemmene (eierne). Det er bankens ansvar å påse at det kun er de personene som medlemmene har bestemt, som får tilgang til foreningens midler og kan disponere disse. Da er det opplysningene i Enhetsregisteret i Brønnøysund som gjelder, og det er dette banken forholder seg til.

Hvorfor så viktig?

Alle lag og foreninger i Enhetsregisteret plikter fortløpende å melde fra om endringer. Men hvorfor er det så viktig?

Henvender en nyvalgt kasserer seg til banken etter årsmøtet,  sjekker banken opp mot Enhetsregisteret for å få bekreftet at vedkommende faktisk har verv og fullmakter i foreningen, eller hvem som kan gi ham/henne fullmakt til å for eksempel å disponere foreningens kontoer. Om foreningen på forhånd ikke har oppdatert med nytt styre, og hvem som har fullmakter, får den nye kassereren dessverre ikke utrettet noe i banken før dette er gjort.

Lag og foreninger må altså selv legitimere de nye styremedlemmene sine ved å melde inn riktige opplysninger til Enhetsregisteret. Først etter at dette er gjort, kan banken se på forhold som f.eks. disposisjonsrett. Endringer på den informasjon som er registrert på laget eller foreningen din, kan du gjøre ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn

Vi anbefaler spesifisering av signaturrett

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i de fleste sammenhenger. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Banken anbefaler å begrense signaturretten til to personer, dette vil forenkle arbeidet for sittende og kommende styrer, samtidig som en presisering av dobbel signatur basert på roller opprettholder et nivå av trygghet og sikkerhet som foreninger og lag ofte trenger.

Vi anbefaler at et av de følgende alternativ tillegges vedtektene og sendes inn som endring til Altinn etter årsmøte:

·       Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

·       To styremedlemmer i fellesskap

·       Daglig leder og styrets leder i fellesskap

 

Disse personene som får fullmakt i form av signaturrett kan da enkelt handle ovenfor bl.a. banken. Dette være seg endring av hvem som skal disponere konto og få betalingskort eller forvalte økonomien via nettbanken, noe som oftest gjøres av en kasserer. Kasserere byttes i mange tilfeller oftere enn personer i styret. Ved å gjøre en slik endring erfarer vi at våre kunder får en enklere hverdag og styrets arbeid ovenfor det offentlig og banken blir betydelig lettere.

 

Uavhengig av om styret vedtar og melder signaturbestemmelser eller prokura til en enkelt person, gjelder likevel idrettens lov og krav til at betalinger skal ha godkjenning av to personer. Banken anbefaler i de fleste tilfeller å ha dobbel godkjenning for utbetalinger også i lag og foreningen som ikke er underlagt idrettens lov. Hvem disse personene skal være defineres av styret og kan endres fortløpende etter behov basert på signaturrett. Les mer om prokura og signaturrett hos Norges Idrettsforbund.