Investor

Kapitaldekning

Bankens kapitaldekning beregnes til enhver tid etter gjeldende regler og satser. Reglene baserer seg på tre pilarer som skal sikre at finansinstitusjoner har kapital som samsvarer med deres risiko.

  • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
  • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
  • Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon

Kapitaldekningen beregnes basert på et risikovektet beregningsgrunnlag. Banken har tillatelse til å benytte AIRB metode for beregning av risikovekter for utlånsporteføljen.

Kapitaldekningen beregnes på tre ulike nivåer basert på ulike kapitaldefinisjoner:

  • Ren kjernekapitaldekning
  • Kjernekapitaldekning (inkluderer fondsobligasjoner)
  • Totalkapitaldekning (inkluderer ansvarlig lån)

I tillegg beregnes det en uvektet kjernekapitalandel som baserer seg på et beregningsgrunnlag uten bruk av risikovekter.  Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør (CFO) og Viseadministrerende direktør
+47 918 82 071