Kapitaldekning

Bankens kapitaldekning beregnes til enhver tid etter gjeldende regler og satser. Reglene baserer seg på tre pilarer som skal sikre at finansinstitusjoner har kapital som samsvarer med deres risiko.

  • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
  • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
  • Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon

Kapitaldekningen beregnes basert på et risikovektet beregningsgrunnlag. Banken har tillatelse til å benytte AIRB metode for beregning av risikovekter for utlånsporteføljen.

Kapitaldekningen beregnes på tre ulike nivåer basert på ulike kapitaldefinisjoner:

  • Ren kjernekapitaldekning
  • Kjernekapitaldekning (inkluderer fondsobligasjoner)
  • Totalkapitaldekning (inkluderer ansvarlig lån)

I tillegg beregnes det en uvektet kjernekapitalandel som baserer seg på et beregningsgrunnlag uten bruk av risikovekter. Geir-Egil Bolstad
konserndirektør økonomi og finans (CFO)
+47 918 82 071