Grønt landbrukslån

Lån til miljøtiltak på bolig, driftsbygninger og maskiner i landbruk og skogbruk.

Sammen om et smart landbruk

Kan brukes til små og store investeringer i bolig, driftsbygning, og maskiner.
Tryggere arbeidsforhold, redusert skadeomfang og bedre dyrevelferd
Støtter opp om målene i landbrukets klimaplan med reduksjon av 5.000 co2 ekvivalenter innen 2030

Hva kan jeg søke om landbrukslån til?

 • Solcelleanlegg, solfangere og vindmøller til gårdsbruk.
 • Anlegg for oppvarming basert på ikke-fossile energikilder (jordvarme, biofyring-/biogassanlegg, flisfyringsanlegg, varmepumpeanlegg)
 • Redskaper som går på strøm eller biogass.
 • Lager for husdyrgjødsel, tak til gjødselkum, utstyr/maskin for separering av gjødsel, utstyr for spredning og nedfelling av husdyrgjødsel.
 • Utstyr for presisjonslandbruk (sensorteknologi for mer effektiv bruk av innsatsfaktorer, GPS i eksisterende traktor for presis jordbearbeiding, droneteknologi).
 • Grøfting og drenering.

Priser og vilkår

 • 0,5 % rabatt på ordinære priser
 • Løpetid settes i hovedsak til 10 år, men vil tilpasses forventet levetid på investeringen
 • SpareBank 1 Østfold Akershus som hovedbankforbindelse

Hvem kan få Grønt landbrukslån?

Grønt landbrukslån er for deg som eier landbrukseiendom som omfattes av konsesjonsloven. Landbruks- eller skogeiendommen må være innenfor det som regnes som vårt geografiske markedsområde, og du må gjennomføre e-læringskurset om utslipp i landbruket.

Konsesjonsloven krever at eiendommen må være på over 100 dekar, og/eller over 35 dekar er fulldyrket og overflatedyrket jord. 

Bankes geografiske markedsområde omfatter "gamle" Østfold, Nordre Follo, Vestby, Nesodden og Frogn.

I tillegg budsjett for investeringen, ønsker vi en estimert miljøeffekt av investeringen. Leverandører og installatører av utstyr kan ofte hjelpe til med å beregne dette for deg.

Landbrukseiendommen stilles alltid som sikkerhet for Grønt landbrukslån. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å ta pant i objektet som finansieres.

 E-læringskurset om utslipp i landbruket finner du på Klimasmart landbruk sine nettsider. Kurset er gratis og det tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Den gir deg oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. 

Energimerkekalkulator

Planlegger du å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere? Da kan d bruk Energimerkekalkulatoren fra ENOVA. Den viser deg hvor mye slike tiltak vil forbedre Energimerket for boligen. Energimerket består av:

 • En bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen er
 • En farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er.

Våre landbruksrådgivere

Filip Prusac
Bedriftsrådgiver
465 47 847
Øivind Funderud
Bedriftsrådgiver
992 14 380