Kapitaldekning

Bankens mål på kapitaldekning

Styret i banken har vedtatt at banken innen utgangen av 2017 skal ha følgende kapitaldekning

Ren kjernekapitaldekning      ≥ 14,5 %

Kjernekapitaldekning             ≥ 15,5 %

Kapitaldekning                       ≥ 17,5 %

Les mer om finansielle mål og måloppnåelse
 

Kapitaldekningsregelverket

Kapitaldekningsregelverket skal bedre risikostyringen i institusjonene og sørge for bedre samsvar mellom risiko og kapital. Regelverket gjelder for banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning og forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning.

Kapitaldekningsregelverket for norske foretak er utformet i tråd med direktiv 2013/36/EU og forordning 575/2013 ("CRD IV").

 

Beregning av minstekrav til ansvarlig kapital (Pilar 1)

Kapitaldekningsregelverket har regler for å beregne minstekrav til ansvarlig kapital for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Banken må til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst utgjør 8 % av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko (herunder motpartsrisiko), markedsrisiko og operasjonell risiko. I tillegg til minstekravene må banken ha kapitalbuffere bestående av ren kjernekapital som også beregnes av det samme beregningsgrunnlaget

  • Bevaringsbuffer på    2,5 %
  • Motsystemrisikobuffer     3,0 %
  • Buffer for systemviktige institusjoner (ikke gjeldende for vår bank)
  • Motsyklisk buffer 1,0 % og 1,5 % fra og med 1.7.2016

Til sammen gir dette banken et kapitalkrav knyttet til ren kjernekapital etter Pilar 1 på 11,0 % per 31.12.2015 og 11,5 % fra og med 1.7.2016

Informasjon om beregning av kapitalkravet 

Informasjon om ansvarlig kapital

Mer om bufferkravene


Bankenes vurdering av faktisk kapitalbehov - ICAAP og tilsynsmessig oppfølging (Pilar 2)

I tillegg til minstekrav til ansvarlig kapital etter Pilar 1, krever Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket at foretakene gjennomfører en intern kapitalvurderingsprosess (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) for å ta stilling til samlet kapitalbehov. 


Det vurderte kapitalbehovet skal dekke risikoer som det ikke er tatt hensyn til i beregning av minimumskravet etter Pilar 1. Det kapitalbehovet som beregnes under Pilar 2 kommer i tillegg til kapitalbehovet under Pilar 1 og skal også dekkes av ren kjernekapital.

Mer om vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (pilar 2).

 

Offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3)

Regelverket om kapitalkrav regulerer også foretakenes offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold (Pilar 3). Banken må informere om virksomheten, risikoen knyttet til banken og ansvarlig kapital. I tillegg skal banken offentliggjøre uvektet kjernekapitalandel og informasjon om beregningen av denne.

Informasjon om Pilar 3
Følgende vedlegg er ment å dekke SpareBank 1 Østfold Akershus`s krav knyttet til Pilar 3.


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469