Pressemelding 1. kvartal 2015

EN GOD START PÅ DET NYE ÅRET 
Solid resultat for 1. kvartal 2015

5.april 2015

Resultat før skatt for 1. kvartal 2015 ble på 91,7 mill. kr. og resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde
56,7 mill. kr. Dette er en vesentlig resultatforbedring sammenlignet med fjoråret og egenkapitalavkastningen ble på hele 16,0 % sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Tapene er vesentlig redusert sammenlignet med fjoråret, netto tap utgjorde 3,2 mill. kr. mot 17,6 mill. kr. i første kvartal 2014. Rentenetto holder seg relativt stabil fra 4. kvartal 2014. Så langt har presset på rentemarginen blitt kompensert av lavere fundingkostnader.

Kostnadsprogrammet begynner å gi effekter og resultat fra underliggende drift styrkes. Kostnadene reduseres med 6,4 % sammenlignet med fjoråret. Kostnadsreduksjonene kan i hovedsak knyttes til færre kontor og færre årsverk. I løpet av 2014 ble virksomheten i 3 kontorer slått sammen med andre nærliggende kontorer. Samtidig er antall årsverk i konsernet redusert med 12,6 eller 5 % sammenlignet med 1. kvartal 2014.

Omstruktureringen innebærer at vi har mulighet til å satse på, og tilføre ressurser til bankens kundesenter og bedriftssenter for å ivareta kundenes ønsker om økt tilgjengelighet på disse områdene. Nå kan kundene nå oss alle dager mellom 07-24, sier Adm. dir Arild Bjørn Hansen.

I april 2015 ble det inngått intensjonsavtale om bygging av nytt hovedkontor på Høyda i Rygge kommune. Konsernet vil med dette få et nytt, moderne og effektivt hovedkontor som skal møte fremtidens behov. Nytt hovedkontor vil øke konsernets arealeffektivitet. Resultatet fra 1. kvartal 2015 viser at vi er langt på vei til å skape en kostnadseffektiv bank som vil gjøre banken konkurransedyktig og mer attraktiv i tiden som kommer, både for kunder, ansatte og bankens investorer, avslutter Adm. dir Arild Bjørn Hansen.

Nøkkeltall per 31.03.15 (sammenlignbare tall 2014 i parentes):

 • Resultat før skatt: 91,7 mill. kr (46,2 mill. kr)
 • Resultat etter skatt: 73,5 mill. kr (33,8 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 16,04 % (8,16 %)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis hiå.: kr 7,29 (kr 3,35)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,04 % (13,18 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. PM inkludert overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 2,7 % (4,9 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. BM: -6,8 % (6,9 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 3,2 % (2,8 %)
 • Innskuddsdekning: 79,5 % (77,2 %)

  Kontaktpersoner: Adm.dir. Arild Bjørn Hansen – 911 98 211 eller Viseadministrerende dir. Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Kontaktpersoner

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469