Pressemelding kvartalsrapport 2. kvartal

[12.08.16] Resultat 2. kvartal for SpareBank 1 Østfold Akershus


Godt resultat og positiv utvikling
Vi fortsetter den positive utviklingen gjennom 2.kvartal, og leverer gode resultater fra ordinær drift med lave tap. Resultatet fra den ordinære driften, korrigert for engangsposter, er 30,8 mill. kr bedre enn for samme periode i fjor. Forbedringen i resultatet fra ordinær drift skyldes hovedsakelig høyere rentenetto, et kontantvederlag fra Visa Norge som er inntektsført over resultatet i perioden, og lavere kostnader. Resultat før skatt ble på 209,4 mill. kr (178,8 mill. kr), mens resultatet fra den ordinære virksomheten etter tap utgjorde 147,0 mill. kr (119,7 mill. kr).

Vi er optimistiske på vegne av Østfold og Akershus
Østfold og Akershus har i liten grad latt seg påvirke av krisen i oljesektoren. I tillegg er Akershus og Østfold ifølge SSB blant de mest attraktive fylkene i landet å flytte til, og det skaper behov for flere boliger, og på sikt vil det trolig også generere flere arbeidsplasser. Vi har stort fokus på å være  tilgjengelig og konkurransedyktig, og ser av de økonomiske resultatene at den gode tilstrømmingen av nye privatkunder og næringslivskunder har fortsatt også gjennom 2. kvartal.

Boligprisveksten i vårt markedsområde har vært på 8,1 % for Østfold og 9,9 %
for Akershus det siste året, noe som lover godt for boligmarkedet framover. Vår
nylige satsning på prosjekt- og næringsmegling gir et fullstendig tilbud innenfor
megling og til prosjektkunder i bedriftsmarkedet, og sist men ikke minst   gir det
oss nye og spennende muligheter til å være med å utvikle boligmarkedet i Østfold og Akershus i årene som kommer. Vi ser lyst på fremtiden for regionen vår og vil jobbe videre for å skape gode resultater slik at banken forblir en solid og god økonomisk støttespiller både for kundene og regionen vår, avslutter
administrerende direktør Arild Bjørn Hansen.

Nøkkeltall per 30.06.16 (sammenlignbare tall 2015 i parentes):

  • Resultat før skatt: 209,4 mill. kr (178,8 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 172,1 mill. kr (139,4 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4 % (14,7 %)
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 13,51 (kr 13,01)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,6 % (15,0 %)
  • 12 mnd.utlånsvekst PM inkludert overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 8,2 % (4,3 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst BM: 8,3 % (5,0 %)
  • 12 mnd.innskuddsvekst: 5,5 % (2,5 %)
  • Innskuddsdekning: 78,4 % (77,6 %)

Her finner du børsmelding og fullstendig kvartalsrapport 

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen – 911 98 211 eller
Viseadministrerende direktør Lillian E. Lundberg  – 480 44 469