Pressemelding kvartalsrapport 3. kvartal

Godt resultat og fortsatt positiv utvikling

Vi fortsetter den positive utviklingen gjennom 3.kvartal, og leverer gode resultater fra ordinær drift med lave tap. Resultat før skatt ble på 331,1 mill. kr (225,9 mill. kr). Resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde 225,1 mill. kr (204,2 mill. kr).

Konsernet leverer et resultat på ordinær drift etter tap som er 19,1 % bedre
enn på samme tid i 2015 og 109,6% bedre enn på samme tid i 2014. Forbedringen i
resultatet preges av stabilt høy rentenetto, lavere kostnader, lave tap og høy
avkastning fra finansielle eiendeler. Egenkapitalavkastningen på 15,0 % holder
seg godt over konsernets langsiktige mål på 10 %. Vi er godt fornøyd med
utviklingen og vil fortsette å ha et sterkt fokus på effektiv bankdrift, sier
Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.

Finansbransjen utfordres – vi er med
Finansbransjen er midt i en rivende digitalisering hvor rammebetingelser endres, konkurransesituasjonen spisses og organisasjonsformer utfordres. Ingen vet med 100% sikkerhet hva framtiden vil bringe, men vi har god oversikt på nåsituasjonen og jobber med å analysere mulige retninger for hvordan vi tror bransjen, kundene og vårt markedsområde vil utvikle seg.

En av de få tingene vi vet med sikkerhet og må ta innover oss, er at utviklingen vil gå raskt, og er ganske uforutsigbar. Vi vet også at vi må gjøre alt vi kan for å ha tilgjengelige og enkle selvbetjente digitale løsninger for kundene. Derfor kommer vi til å sette inn mye ressurser på å utvikle og kommunisere dette enda mer fremover. Samtidig vil vi også fremover ha sterkt fokus på å være konkurransedyktige gjennom å holde kostnadene under kontroll, sier Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.

Vi er optimistiske på vegne av Østfold og Akershus
De økonomiske utsiktene for Østfold og Akershus er ikke vesentlig endret de siste månedene. Arbeidsledigheten synker sammenlignet med målingen i juni og fjoråret for både Østfold og Akershus. God befolkningsvekst som følge av nærhet til arbeidsmarkedet i Osloregionen peker i retning av høyere boligprisvekst i Østfold og Akershus fremover
sammenlignet med landsgjennomsnittet. EiendomsMegler 1 Østfold Akershus opplever en pågang av kjøpere fra Oslo og nærområdene til Oslo, som er preget av
langt høyere boligpriser.

Dette sammen med stadig flere boligkjøpere og en positiv utvikling i arbeidsmarkedet tilsier at vi ser positivt på fremtiden, avslutter Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.

 

Nøkkeltall per 30.09.16 (sammenlignbare tall 2015 i parentes):    

  • Resultat før skatt: 331,1 mill. kr (225,9 mill. kr) 
  • Resultat etter skatt: 260,1 mill. kr (181,3 mill. kr) 
  • Egenkapitalavkastning: 15,0 % (12,1 %) 
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 21,5 (kr 16,3) 
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,5 % (15,0 %) 
  • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 8,1 % (6,4 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst BM: 3,2 % (5,0 %) 
  • 12 mnd. innskuddsvekst: 3,5 % (0,8 %)
  • Innskuddsdekning: 75,0 % (75,8 %)

Se også Børsmelding og fullstendig kvartalsrapport.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen – 911 98 211 eller
Viseadministrerende direktør Lillian E. Lundberg  – 480 44 469

Eksterne kilder
NAV og Samfunnsøkonomisk analyse