Viktig informasjon om LEI-kode


I løpet av 2017 vil det bli et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

Hva er en LEI-nummer?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU) 

Hvem må ha en LEI-nummer?
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-nummer. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må man ha en LEI-nummer?
Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Rapporteringsplikt ved derivathandel
EMIR: Når de nye reglene trer i kraft må alle nye derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart.

SpareBank 1 Østlandet har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil tilby våre motparter / kunder å rapportere på deres vegne til REGIS TR., men dette forutsetter at kunden har en gyldig LEI-nummer. 

Når trer de nye kravene i kraft?
EMIR vil tre i kraft 1 juli, 2017. Alle handler som utføres etter 1 juli må innrapporteres til myndighetene, med tilhørende LEI-nummer. MIFID II vil trolig tre i kraft i Norge i juni 2018. Men regelverket som vedrører rapportering er foreslått ikraftsatt i Norge samtidig som innføringen i EU; 3. januar 2018.

Vår oppfordring
Vi oppfordrer bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-nummer snarest. Bedriftskunder uten LEI vil ikke få handle i derivat fra 30. oktober. Vennligst send informasjon om LEI-nummer til settlements@sb1ostlandet.no

SpareBank 1 Østlandet har etablert sin LEI-nummer via GMEI – og den er:
549300VRM6G42M8OWN49

Her kan du etablere LEI-nummer: