Kundevalg 2019

Bankens kunder skal 11.-18. februar 2019 velge medlemmer og varamedlemmer til Bankens representantskap og Sparebankstiftelsen Hedmarks generalforsamling.

Slik stemmer du

Våre kunder velger hvert år medlemmer og varamedlemmer til bankens øverste organ, representantskapet. Alle som stemmer blir automatisk styrt til det valgdistriktet de tilhører, hvor de kan stemme på aktuelle kandidater. For å stemme må du klikke på lenken under og logge inn med BankID.

Avgi stemme - gå til valglokale

For å kunne stemme ved Bankens valg må du ha hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner i de siste 6 måneder og bo, arbeide eller ha forretningssted i Hedmark, Oppland eller Oslo/Akershus. 

For å kunne stemme ved Stiftelsens valg må du være bosatt i Hedmark og hatt innskudd i SpareBank 1 Østlandet over 500 kroner de siste 6 måneder

Bankens representantskap

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Det skal velges representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene; Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland, Oslo/Akershus.

Bankens representantskap

Det skal velges representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene. Alle som stemmer blir automatisk styrt til det valgdistriktet de tilhører. 

Representantskapet er sammensatt på følgende måte:

 • 14 fra kundene (innskyterne fra valgdistriktene)
 • 4 offentlig valgte (Hedmark fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte
Nytt for 2019

Representantskapet har fastsatt nye valgdistrikter fra og med 2019, og derfor vil alle medlemmer og varamedlemmer være på valg i år. Halvparten av medlemmene og varamedlemmene vil ved loddtrekning ha en valgperiode på to år. De resterende vil ha en valgperiode på fire år. Dette for å sikre nødvendig rullering i forhold til fremtidige valg annenhvert år.

Se valgliste for årets valg

Østerdalen/Glåmdalen: 4 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant 10 kandidater.

Hedmarken/Oppland: 6 medlemmer og 6 varamedlemmer skal velges blant 14 kandidater.

Oslo/Akershus: Det skal velges 6 varamedlemmer. 4 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant 10 kandidater.

Les mer om bankens representantskap

Stiftelsens generalforsamling

Generalforsamlingen er det øverste organet i Sparebankstiftelsen Hedmark og skal sørge for at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer og velger også blant annet styret i Stiftelsen.
 

Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i Sparebanken 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet.I 2018 ga stiftelsen gaver for over 104 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark. Totalt forvalter stiftelsen i underkant av 7 milliarder kroner, noe som gjør den til landets fjerde største stiftelse.

Generalforsamlingens oppgaver
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av Stiftelsen
 • Fastsette gavebudsjettet
 • Definere overordnet investeringsstrategi
 • Velge medlemmer til Stiftelsen styre
 • Velge leder/nestleder i generalforsamlingen
 • Velge medlemmer til Stiftelsens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer

Les mer om på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettsider

Hvem kan stemme

Bankens representantskap

Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet. 

Alle som foreslår kandidater og avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

 • bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistrikter.
 • ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
 • må være myndig

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.
 

Sparebankstiftelsen Hedmarks generalforsamling

Kunder bosatt i Hedmark som har hatt innskudd i SpareBank 1 Østlandet over 500 kroner de siste 6 måneder
kan stemme på kandidater til Sparebankstiftelsen Hedmarks generalforsamling. Les om valget på Sparebankstiftelsen Hedmarks hjemmesider.


Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt på valg@sb1ostlandet.no.