Vi utbetaler 231 millioner kroner i kundeutbytte

 

Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har disponert 231 millioner kroner av bankens overskudd til  kundeutbytte for regnskapsåret 2020 dersom forsvarlighetsvurderinger tillater det. Styret i banken har fullmakt til å beslutte utbetaling og skal ta stilling til dette ved utgangen av oktober. Utbetaling av kundeutbytte vil derfor først kunne skje etter dette - i løpet av 4. kvartal 2021.

Årsaken til utsettelsen er myndighetenes føringer om forsiktig utbetaling av utbytter som følge av koronapandemien. Representantskapet har gitt styret fullmakt til å vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling – i henhold til myndighetenes bestemmelser. Fullmakten gjelder fram til ordinært representantskapsmøte til neste år. 

Vi deler med deg

– om kundeutbytte

Det er bankens representantskap som hvert år tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte. Kundeutbyttet du kan få utbetalt er basert på hvor stort  bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. 

  • Utbytte deles ut til privatpersoner og bedrifter. 
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i lån i banken.
  • Samskyldnere (personer med felles lån) kan få kundeutbytte for inntil 4 millioner kroner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner. 
  • Beløp mindre enn én krone utbetales ikke. 
  • Ører avrundes oppover eller nedover etter vanlige avrundingsregler. 

Kundeutbytte er ifølge skattedirektoratet skattepliktig både for privatpersoner og bedrifter.


Slik beregnes kundeubytte

Beløpets størrelse vil variere fra år til år ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye. For regnskapsårene 2019 og 2020 har banken også tatt hensyn til myndighetenes føringer grunnet koronapandemiens økonomiske virkninger.

Utbyttet er basert på daglig saldo (*) gjennom siste kalenderår og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.) 

Basert på bankens innskudds- og utlånsmasse, årsresultatet etter skatt samt vedtak i representantskapet, betaler vi inntil 50 prosent utbytte til  egenkapitalbeviseiere og til kundeutbytte. For å få maksimalt kundeutbytte må du ha hatt et lån på 2 millioner kroner gjennom hele året.  På samme måte vil et bankinnskudd på 2 millioner kroner gjennom hele året også gi full uttelling for kundeutbytte. Se for øvrig egne regler for samskyldnere.

Finansdepartementet har gitt tillatelse til å benytte grunnfondskapital til kundeutbytte. Utdelingen av kundeutbytte er regulert av Finansforetaksloven §10-17 fjerde ledd, som klassifiserer kundeutbytte som en disponering av årsresultatet. Denne klassifiseringen har banken lagt til grunn regnskapsmessig, og har således behandlet utbetalingen som en egenkapitaltransaksjon.  

Hva gir kundeutbytte?

Alle typer innskudd i banken på inntil 2 millioner gir kundeutbytte. Andre spareformer, som fond- og aksjesparing, gir ikke slikt utbytte. Forsikringene dine teller heller ikke med i beregningsgrunnlaget.

Alle typer lån og kreditter i banken gir kundeutbytte.

Utbyttet beregnes på ditt totale låneengasjement opp til 2 millioner. Det enkelte lån beregnes ikke hver for seg.

Når samboere/ektefeller har lån sammen, får hovedlåntaker utbetalt kundeutbytte. Hvert enkelt par må selv bli enige om hvordan utbyttet skal fordeles internt.

Ved uforutsette problemstillinger forbeholder SpareBank 1 Østlandet seg retten til å endre. Spørsmål og svar om kundeutbytte

Bli kunde på få minutter

Du får nettbank med en gang og kan opprette alle de kontoer som passer akkurat deg.

Bli bedriftskunde

Du får en bank som kjenner det lokale markedet og som alltid er der for å gi deg god hjelp i viktige avgjørelser.

Eksempel på kundeutbytte for opptjeningsåret 2019

Familie - felles lån
Lån: kr 4. millioner
Innskudd: kr 75 000

Kundeutbytte
kr 5 884*

Singel
Lån: kr 2 millioner
Innskudd: kr 600 000

Kundeutbytte
kr 3 754*

Student
BSU: kr 300 000
Innskudd: kr 50 000

Kundeutbytte
kr 505*

Bedrift
Lån: kr 2 millioner
Innskudd: kr 1,2 millioner

Kundeutbytte
kr 4 620*

* Forutsetter at du har hatt samme lånebeløp og innskudd på konto gjennom hele året.