Blir aldersgrensen 70 eller 72 år

Dette må du vite om de nye aldersgrensene i arbeidsmiljøloven


Nye regler trer i kraft 1. juli 2016

Etter lovendringen kan bedriftene som hovedregel ikke ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år. Dette gjelder med virkning fra 01.07.2016.

Hvis bedriften derimot ikke offisielt innfører ny aldersgrense på 70 år før 01.07.16, vil den nye aldersgrensen automatisk bli 72 år.


Fra 67 til 70 år:

Bedriften har i dag bedriftsintern aldersgrense på 67 år og ønsker å beholde den så lenge som mulig for deretter å innføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år fra 1. juli 2016.

  • Bedriften må innføre bedriftsintern aldersgrense som skal gjelde fra 1. juli 2016.
  • For at slik ordning skal være gyldig, er det et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. .
  • Det er videre et krav at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte.
  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016. Fratreden for den enkelte forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016. Kommer varsel frem etter 1. juli 2016 kan bedriften ikke avslutte arbeidsforholdet med henvisning til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år, jf. første punkt.     
Fra 67 til 72 år

Bedriften har i dag aldersgrense på 67 år som den ønsker å beholde lengst mulig, men foretar seg ikke noe for å innføre ny bedriftsintern aldersgrense før 1. juli 2016.

  • Bedriften vil fra 1. juli 2016 måtte forholde seg til at stillingsvernet bortfaller ved 72 år. (Bedriften kan alternativt velge å ikke benytte muligheten for en overgangsperioden på ett år, og dermed på et tidligere tidspunkt gå bort fra en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. I dette eksempelet har vi valgt et eksempel der man benytter seg av muligheten til ett års overgangsperiode.) 
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte før 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 67 år. 
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, men der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte etter 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år. 
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil det gjelde en aldersgrense på 72 år, selv om det er sendt varsel om fratreden som er kommet frem før 1. juli 2016.

Kilde: NHO Arbeidslivspolitikk

Vi gjør oppmerksom på at innlegget i denne artikkelen ikke erstatter personlig rådgivning. Artikkelen er skrevet av pensjonsrådgiver for bedriftsmarkedet i
SpareBank 1 SMN Karl Petter Kilnes