Emisjon – banken henter inn penger og legger til rette for ytterligere vekst


Gode resultater for 1. kvartal 2017
Konsernet viser et resultat per 31.03.2017 med overskudd før skatt på 94,8 mill. kroner, noe som er 14,8 mill. kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Kvartalsresultatet preges av god bankdrift og stabile resultater fra eiendomsmegling og økonomihus. Utlånsveksten overfor personkunder er 9 %, mens bedriftsmarkedet viser nullvekst ved utgangen av kvartalet. Bankens rene kjernekapitaldekning er 15,6 %. Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt er 28,5 mrd. kroner.

Emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 Ringerike Hadeland ser gode muligheter for lønnsom vekst i tiden som kommer og ønsker å øke egenkapitalen med henblikk på bankens muligheter for fortsatt lønnsom vekst. Dette, kombinert med eksiterende myndighetskrav, gjør at det er ønskelig å styrke bankens soliditet ytterligere.

Hvorfor er vekst viktig?
SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være den ledende banken i regionen og mener at vekst betyr utvikling. Det gir energi og skaper stolthet både for bedriften, for et lokalt næringsliv og for befolkningen i kommunene våre. Lønnsom vekst skaper inntekter og bidrar til kostnadseffektiv drift.

Optimisme i distriktet
Det planlegges ny E16 – Bjørum-Skaret pluss Ringeriksbanen og E16 mot Hønefoss. Videre åpnes ny RV 4 gjennom Gran kommune og forventet oppstart gjennom Lunner i 2017/2018 og i Jevnaker i 2017. Infrastruktur er viktige forutsetninger for vekst og utvikling av en region og SpareBank 1 Ringerike Hadeland ser med glede og forventning frem mot disse nasjonale prosjektene.Med Ringeriksregionens 42.000 innbyggere og forventet befolkningsvekst på 6-7 % frem mot 2020, Gran/Lunner med sine 23.000 innbyggere og antatt totalvekst frem mot 2020 på 6 % og Nittedals befolkning på 22.500 og antatt befolkningsvekst mot 2020 på hele 9,4 %, vil det kreve omfattende plan- og tilrettelegging fra kommuner og næringsdrivende. SpareBank 1 Ringerike Hadeland vil være aktiv medspiller og bidragsyter i dette arbeidet.

Nærmere om emisjonene
Da Ringerikes Sparebank la ut egenkapitalbevis (den gang grunnfondsbevis) i 1996, var det med bakgrunn i et ønske om å involvere markedet - spesielt lokalt – i bankens drift og derved mulighet for å gi utbytte. Historien har vist at det ble en god investering som supplement til banksparing og annen aksje- og fondsplassering. For å kunne ta del i veksten som forventes i bankens markedsområde for derigjennom å sikre en fortsatt lønnsom vekst har styret i banken foreslått for representantskapet å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoprovency på ca. MNOK 275 millioner kroner.
I tillegg har styret foreslått å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon og en emisjon rettet mot de ansatte. Bestillinger i den rettede emisjonen mot eksisterende eiere og utvalgte, nye investorer ble gjennomført i løpet av ettermiddagen og kvelden den 26. april. På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå atrepresentantskapet vedtar en rettet emisjon av 1 486 486 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, til tegningskurs NOK 185 per egenkapitalbevis. Bruttoprovency i den rettede emisjonen vil således være ca. NOK 275 millioner. Styret har besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 378 378 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 185, med bruttoprovency inntil ca. NOK 70 millioner.Tegningen planlegges igangsatt ultimo mai 2017.
I tillegg har styret besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en ansatteemisjon.


Adm. banksjef Steinar Haugli er svært godt fornøyd med reaksjonen fra mulige investorer så langt i prosessen og ser med forventing frem mot gjennomføringen av emisjonen.


Hønefoss, 27. april 2017
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Kontaktperson; Adm. banksjef Steinar Haugli 971 95437