• Hva slags avtale har jeg?
  På kontoutskriften du har mottatt, vil det stå hva slags avtale du har. Du finner avtaledokumentene dine ved å logge inn på www.sparebank1.no/minpensjon, med BankID, og velge "Dokumentarkiv".

  Når kan jeg starte utbetaling?
  Unit Link Livrente
  Total spare- og utbetalingstid må være minimum 12 år. Utbetalingsperioden må være minimum 6 av disse årene. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)
  Alderspensjon kan utbetales fra fylte 64 år, eller tidligere avtalt alder, og senest frem til avtalt opphørsalder. Ved varig uførhet på minst 75 prosent, kan pensjonen utbetales fra fylte 59 år. Hvis den årlige pensjonen på utbetalingstidspunktet er mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G), kan utbetalingsperioden kortes ned til det hele antall år som vil gi en årlig utbetaling på om lag 10 prosent av G.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon
  Alderspensjon kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og senest frem til avtalt opphørsalder. Mer informasjon om utbetalingsreglene finner du i forsikringsvilkårene.

  Fondskonto/Pensjonssparekonto/Garantikonto
  Spareverdien utbetales til forsikringstaker som et engangsbeløp på avtalt tidspunkt, eller i terminer i en avtalt utbetalingsperiode. Mer informasjon om utbetalingsreglene finner du i forsikringsvilkårene.

  Kan jeg stoppe utbetaling fra en avtale som allerede er under utbetaling?
  For noen produkter er det mulig. Hvis du lurer på hva som gjelder for deg, ta kontakt med oss. I kundeportalen på www.sparebank1.no/minpensjon finner du svar på mye, her kan du også chatte med oss. 

  Hva skjer med avtalen min hvis jeg utsetter utbetalingen?
  Avtalen vil da fortsatt stå plassert i fondene/porteføljen du har valgt. Du kan enkelt gjøre endringer i fondssammensetningen i vår pensjonstjeneste på nett; www.sparebank1.no/minpensjon

  Kan jeg endre fondssammensetning når avtalen er under utbetaling?
  Hvis din avtale har individuelt investeringsvalg, også i utbetalingstiden, kan du enkelt gjøre endringer i fondssammensetningen i vår pensjonstjeneste på nett; www.sparebank1.no/minpensjon

  Kan jeg spare videre på avtalen min når den er under utbetaling?
  Det er ikke mulig å spare videre i Unit Link Livrente, Individuell pensjonsavtale (IPA) eller Garantikonto. For Fondskonto, Pensjonssparekonto og Individuell pensjonsspareavtale (IPS) er det mulig å fortsette sparingen. Hvis
  du vil starte en ny spareavtale, kan du gjøre dette i kundeportalen på www.sparebank1.no/minpensjon

  Hva skjer med pengene jeg har spart hvis jeg dør?
  Unit Link Livrente
  En livrente kan gi rett til tilbakebetaling ved dødsfall. Hvis forsikrede dør før summen av utbetalt livrente overstiger summen av innbetalte beløp, utbetales differansen (tilbakebetalingsbeløpet) som et engangsbeløp, etter gjeldende regler. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)
  Hvis forsikrede dør før avtalt opphørsalder, utbetales spareverdien som etterlatte- og/eller livsarvingspensjon til begunstigede. Hvis det ikke er oppnevnt noen begunstigede, vil spareverdien tilfalle forsikringsfelleskapet. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon
  Hvis forsikrede dør etter at pensjonsspareavtalen er trådt i kraft, utbetales spareverdien som etterlattepensjon. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Fondskonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft, og før utbetalingstidens utløp, utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Pensjonssparekonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft, og før fylte 62 år, utbetales spareverdien. Hvis dødsfallet skjer etter fylte 62 år, utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Garantikonto
  Hvis forsikrede dør etter at forsikringen er trådt i kraft, og før utbetalingstidens utløp, utbetales 105 prosent av spareverdien. Mer informasjon finner du i forsikringsvilkårene.

  Betaler jeg skatt på avtalen min?
  Hele, eller deler av, utbetalingen er skattepliktig. Vi trekker skatt for IPA, IPS og LOfavør pensjon, men på de andre produktene får vi ikke trukket skatt for deg. Når en avtale er under utbetaling, sender vi informasjon om dine utbetalinger til ligningsmyndighetene, hvor vi oppgir hva som er skattepliktig beløp. Noen produkter inngår i grunnlaget for formuesskatt. Vi sender informasjon om verdien til ligningsmyndighetene. Her følger en oversikt over skattereglene som gjelder for hvert enkelt produkt:

  Unit Link Livrente 

  Oppnådd avkastning er skattefri inntil utbetaling finner sted. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Denne skatten trekkes ikke av oss, men vær oppmerksom på at den vil fremkomme på neste års skatteoppgjør. Gjenkjøpsverdien inngår i grunnlaget for formuesskatt. Gjenkjøpsverdien er summen av innbetalte beløp, fratrukket eventuelle utbetalinger.

  Individuell pensjonsavtale (IPA)

  Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt, denne skatten trekkes av oss ved utbetaling. Skatteprosenten din henter vi fra Skatteetaten.
  IPA er unntatt formuesskatt.

  Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon

  Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt, denne skatten trekkes av oss ved utbetaling. Skatteprosenten din henter vi fra Skatteetaten. IPS og LOfavør Pensjon er unntatt formuesskatt.

  Fondskonto/Pensjonssparekonto/Pensjonskonto med betalingsfritak

  Ved utbetaling selges dine aksje- og renteandeler. Avkastningen på disse er skattepliktig. Denne skatten trekkes ikke av oss, men vær oppmerksom på at
  den vil fremkomme på neste års skatteoppgjør. Skattesats på avkastning i 2020 er 22 prosent for renter og 31,68 prosent for aksjer. Hva som skal beskattes som aksjer og hva som skal beskattes som renter beregnes ved å finne gjennomsnittlig aksjeandel i hele avtaleperioden.

  Sparesaldo inngår i grunnlaget for formuesskatt. Ved beregning av formue gis det en verdsettelsesrabatt på aksjeandelen, for 2020 er denne satsen 35 prosent.

  Garantikonto

  Du betaler skatt av avkastningen året etter at den er
  opptjent. Denne skatten trekkes ikke av oss, men
  vær oppmerksom på at den vil fremkomme på neste års skatteoppgjør. Sparesaldo
  inngår i grunnlaget for formuesskatt.

  Ny IPS (Pensjonssparing med skattefordel)

  Utbetalinger beskattes som alminnelig inntekt. Denne skatten trekkes ikke av oss, men vær oppmerksom på at den vil fremkomme på neste års skatteoppgjør. Ny IPS er unntatt formuesskatt.

  Kan jeg flytte avtaler fra annet selskap?
  Hvis du har avtaler i annet selskap som du ønsker å flytte, kan du ta kontakt med rådgiveren din. For at vi skal kunne ta imot avtalen, må vi kunne tilby samme produkt.

  Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift?
  Nei, kontoutskriften er lovpålagt informasjon som sendes ut hvert år. Hvis du ikke ønsker å få kontoutskriften sendt hjem i posten, kan du registrere deg som eKunde på www.sparebank1.no/minpensjon, og finne kontoutskriften under fanen «Dokumentarkiv».

  Hva er forskjellen på bokført avkastning og verdijustert avkastning?
  Verdijustert avkastning er all avkastning som er oppnådd på forvaltning av kapitalen for en angitt periode. Denne avkastningen inneholder også urealisert avkastning, dvs avkastning som ikke er sikret ved salg av eiendelene.

  Bokført avkastning er avkastning som er sikret gjennom disposisjoner som salg av eiendeler. Ved høy verdijustering et år, vil verdipapirer som ikke er blitt solgt i løpet av året øke de urealiserte gevinstene. Verdistigningen vil først tilfalle bokførte avkastningen i det året verdipapirene blir solgt.

  Ved verdifall vil de urealiserte gevinstene reduseres uten å påvirke den bokførte avkastningen. Selskapet garanterer at den bokførte avkastningen, før belastning av forvaltningshonorarer, holder seg over et garantert nivå. Det garanterte nivået er fastsatt iden enkelte forsikringskontrakt. De urealiserte gevinstene bidrar dermed til at selskapet kan ta på seg risiko og dermed oppnå en forventet avkastning over risikofri rente.

  Over lengre perioder vil bokført og verdijustert avkastning bli tilnærmet lik.