Samfunnsansvar

En viktig del av SpareBank 1 SMNs samfunnsoppdrag er å legge til rette for vekst og utvikling som grunnlag for vår felles velferd. Denne utviklingen må skje på en bærekraftig måte og ikke virke ødeleggende for framtidige generasjoner. Banken har en sentral rolle som pådriver og tilrettelegger i samfunnsutviklingen og i det grønne skiftet.


Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Sunn vekst skaper løfteevne som gjør konsernet i stand til å tiltrekke seg gode kunder, dyktige ansatte og bidra til utvikling av regionen som konsernet er en del av.

Veksten skal balanseres opp mot hensynet til en fornuftig utnyttelse av innsatsfaktorer og ressurser som banken forbruker.


Den tredelte bunnlinje

SpareBank 1 SMN har etablert en strategi for samfunnsansvaret som har tre hovedtema: Økonomi, samfunn og miljø. Under hvert hovedtema er det definert viktige arbeidsområder og satt tydelige mål for hvordan banken skal bidra til en ansvarlig utvikling.

Økonomi

 • Strategier og planverk
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Etikk og lovverk
 • Forhold til eiere
 • Risikohåndtering

Samfunn

 • Organisasjon/ansatte
 • Kunder/marked
 • Leverandører
 • Samfunnsengasjement
 • Teknologi/sikkerhet

Miljø

 • Ressursbruk
 • Innkjøpspolicy
 • Energi
 • Forurensing
 • Avfallshåndtering