Ansvarlig kreditt

Gode kredittvurderinger utgjør kjernen i bankens
samfunnsansvar. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene vurderer vi i tillegg til økonomisk risiko også samfunnsmessige forhold.

 


Kredittpolitikk

Bankens kredittpolitikk stadfester at miljømessige risikofaktorer skal analyseres på lik linje med andre mulige risikodrivere og således tillegges avgjørende vekt i spørsmålet om kreditt skal kunne innvilges.

Banken har egne retningslinjer for samfunnsansvar innen kredittvirksomheten som gjelder for næringslivskunder. Disse beskriver hvordan banken skal vurdere kundenes utøvelse av samfunnsansvar og risiko knyttet til miljø- og samfunnsmessige forhold, eierstyring og selskapsledelse. 

SpareBank 1 SMNs krav til bærekraft i egne utlån og eierposisjoner (pdf)


Saksmaler og sjekklister

  • Antihvitvaskingsskjema skal fylles ut for å sikre oppdaterte opplysninger
  • Oppfyllelse av miljøkrav og godkjenninger
  • Sjekkliste på selskapets kapasitet og kompetanse med hensyn til eierstyring og selskapsledelse
  • Vurdering av hvorvidt selskapet opererer i henhold til lover og regler og bankens idé- og verdigrunnlag ut fra juridisk, identitet, moral og etikk samt omdømme
  • Vurdering av habilitet

Kredittstrategi

  • Vurdering av miljøforurensning hos kundene